Dla Pacjenta

Gdzie złożyć skargę

Gdzie złożyć skargę

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej – opatrzonej podpisem elektronicznym oraz ustnie do protokołu. Skargi przyjmują świadczeniodawcy oraz Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia.

W przypadku, gdy:

 • skarga dotyczy niewłaściwego postępowania pracownika zakładu opieki zdrowotnej, należy interweniować bezpośrednio u przełożonego, w szpitalu jest nim ordynator, natomiast w przychodni – kierownik. Skargę pacjent może skierować również do dyrektora zakładu opieki zdrowotnej. Jest to najszybsza droga do wyjaśnienia sytuacji, będącej przedmiotem skargi;
 • skarżący nie jest zadowolony ze sposobu załatwienia sprawy, wówczas po pomoc może zwrócić się do Oddziału Wojewódzkiego NFZ: Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce. Uwaga! Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona. Nie kwalifikuje się jako skarg pism dotyczących spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną;
 • pacjent uważa, iż personel medyczny popełnił błąd w procesie leczenia, postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej lub nie wykonuje usług medycznych z zachowaniem należytej staranności i zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej instytucją kompetentną do rozpatrzenia sprawy jest Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej, a w kwestii zastrzeżeń do pracy pielęgniarek lub położnych – Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych:Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby LekarskiejŚwiętokrzyska Izba Lekarska 25-389 Kielce, ul. Wojska Polskiego 52, e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl, tel. 41 368 75 67, 41 362 13 81, tel./faks: 41 362 15 00.

  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych, 25-522 Kielce, ul. Nowy Świat 32A, tel. 41 300 26 62, 41 315 61 87, e-mail: sipip@interia.pl.

  O błędach medycznych orzekają także specjalne komisje powołane przez wojewodę. Składają się one z przedstawicieli wojewody, ministerstwa zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, samorządów lekarskich i pielęgniarskich, adwokatów i radców prawnych oraz organizacji społecznych działających na terenie województwa na rzecz pacjentów:

  Wojewódzka komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – (www.wczp.kielce.uw.gov.pl) – al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tel. 41 342 13 82.

Gdy łamane są prawa pacjenta:

 • Pacjent ma prawo powiadomić o takim przypadku bezpośredniego przełożonego lekarza (ordynatora oddziału, dyrektora szpitala, kierownika przychodni), a także samorząd lekarski.
 • Zawiadomić Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, bezpłatna ogólnopolska infolinia – (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00): 800 190 590.
 • W przypadku łamania praw pacjenta odnośnie danych osobowych można  zwrócić się do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • W przypadkach łamania prawa możliwe jest również zawiadomienie właściwych organów powołanych z mocy ustawy do merytorycznego zbadania przedstawionych zarzutów.

Ważne:

 • Rozpatrzenie zgłoszonych skarg i wniosków powinno się odbywać bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia ich złożenia lub wpłynięcia.
 • Jeżeli Fundusz nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać je właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym osobę, która złożyła skargę.