Dla Pacjenta

Ubezpieczenie zdrowotne

Prawo do świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych

Uprawnionymi do świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych są:

 • osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego;
 • zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie rodziny osoby ubezpieczonej;
 • nieubezpieczone dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia z polskim obywatelstwem;
 • kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu (do 42 dnia po porodzie) pod warunkiem, że mają obywatelstwo polskie i mieszkają w Polsce;
 • osoby ubezpieczone w innym kraju UE/EFTA, jeśli w swoim kraju są ubezpieczeni w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
 • osoby nieubezpieczone spełniające określone kryterium dochodowe (określa je ustawa o pomocy społecznej), posiadające obywatelstwo polskie i mieszkające w Polsce. Uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej osoby te uzyskują na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania.

Decyzja wydawana jest:

 • na wniosek samego zainteresowanego;
 • na wniosek placówki, która udzielała pomocy medycznej – złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczeń zdrowotnych w stanie nagłym;
 • na wniosek oddziału wojewódzkiego NFZ;
 • z urzędu.

Zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego

Większość Polaków podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego np. z tytułu zatrudnienia, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej. Osoby te zgłasza do ubezpieczenia podmiot zwany płatnikiem składki zdrowotnej. Przykładowo: dla pracowników płatnikiem składki jest pracodawca, dla emerytów i rencistów – ZUS, KRUS lub inny właściwy organ emerytalno-rentowy, dla rolników – KRUS, dla bezrobotnych – właściwy Urząd Pracy itd. Zgłoszenia do ubezpieczenia za pośrednictwem ZUS dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie specjalnych druków zgłoszeniowych (np. ZUS ZUA, ZUS ZZA a dla członków rodziny – ZUS ZCZA, ZUS ZCNA).

Osoba, która podlega obowiązkowo albo dobrowolnie ubezpieczeniu zdrowotnemu, jest zobowiązana zgłosić do tego ubezpieczenia członków rodziny nieposiadających własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (jeżeli więc żona pracuje na podstawie umowy o pracę, a mąż prowadzi działalność gospodarczą, żona nie może zgłosić męża do ubezpieczenia zdrowotnego, a mąż żony, gdyż każde z nich ma swój własny tytuł do ubezpieczenia). Niezgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny niemającego prawa do ubezpieczenia z własnego tytułu grozi – w razie korzystania ze świadczeń medycznych – koniecznością zapłaty za leczenie. Członkiem rodziny w świetle przepisów ustawy jest:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, dziecko obce w rodzinie zastępczej – do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat (dla osób w wieku od 18-26 roku życia, wymagany jest dokument potwierdzający kształcenie się),  natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczenia wieku (wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności w znacznym stopniu lub inne traktowane na równi). Natomiast po ukończeniu 26 lat uczniowie i studenci, którzy nie podlegają obowiązkowi z żadnego tytułu (tj. np. nie są zatrudnieni lub nie są zarejestrowani w Urzędzie Pracy, bądź nie mogą być zgłoszeni przez ubezpieczonego małżonka), powinni powiadomić szkołę lub uczelnię, która zgłosi ich do ubezpieczenia w NFZ i będzie z tego tytułu odprowadzać składkę. Dziecko do ubezpieczenia równolegle może zgłosić do ubezpieczenia zarówno mama, jak i tata;
 • małżonek;
 • krewny wstępny (tj. ojciec, matka, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Uwaga! Nie zgłasza się do ubezpieczenia członka rodziny raz na całe życie. Przy każdej zmianie zatrudnienia, statusu ubezpieczenia, członka rodziny należy zgłosić ponownie. Należy pamiętać także, że o wszelkich zmianach takich jak np. zmiana nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, podjęciu zatrudnienia przez członka rodziny bądź zaprzestania nauki przez dziecko i powiadomić o tym płatnika składki.

Przykład 1

Jan K. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w firmie X. Zgłosił do ubezpieczenia dwoje swoich dzieci. Po kilku latach zmienia pracę – zatrudnia się firmie Y. Jeżeli w firmie Y ponownie nie zgłosi dzieci do ubezpieczenia, będą one nieubezpieczone – straciły ten status z chwilą zwolnienia się ojca z pracy w firmie X.

Przykład 2

Jan K. zgłosił w zakładzie pracy do ubezpieczenia jako członka rodziny swoją niepracującą i niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy żonę. W pewnym momencie żona podjęła pracę na czas określony (czy też zawarła umowę zlecenie), więc uzyskała prawo do ubezpieczenia z własnego tytułu. Po kilku miesiącach pracę straciła i automatycznie straciła status osoby ubezpieczonej. Jeżeli mąż ponownie nie zgłosi żony do ubezpieczenia jako członka rodziny, będzie ona płacić za leczenie.

Przykład 3

Jan K. będąc zatrudnionym zgłosił do ubezpieczenia córkę, studentkę. Dziewczyna w trakcie roku akademickiego miała płatne praktyki w zakładzie pracy, który odprowadzał za nią składkę zdrowotną. Automatycznie zyskała prawo do ubezpieczenia z własnego tytułu, została więc wykreślona z ubezpieczenia jako członek rodziny. Po zakończeniu praktyk staje się osobą nieubezpieczoną. Jeśli ojciec – zaraz po zakończeniu praktyk – ponowne zgłosi córkę do ubezpieczenia, studentka ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej. W przeciwnym razie zostanie ona obciążona kosztami leczenia.

Nie mogą zgłosić członków rodziny m.in. studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy studiują w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz absolwenci, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiednicy nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),  odbywający staż adaptacyjny,   odbywający kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim).

Dane elektroniczne dotyczące dokonanych zgłoszeń i wyrejestrowań z ubezpieczenia zdrowotnego są przekazywane przez  ZUS i KRUS do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych prowadzonego przez Narodowy Funduszu Zdrowia. W sytuacji gdy z różnych powodów dane elektroniczne nie zostaną przekazane do Funduszu przez ZUS lub KRUS (pacjent w systemie e-WUŚ wyświetla się na czerwono), pracownicy Funduszu dokonują aktualizacji Centralnego Wykazu Ubezpieczonych. Dla tego celu niezbędne są dokumenty wydane przez płatnika składki zawierające: imię, nazwisko, nr PESEL, NIP (a w przypadku nie nadania tych identyfikatorów lub jednego z nich – nr dowodu tożsamości), adres zamieszkania, tytuł do ubezpieczenia (np. pracownik, emeryt, rencista, rolnik itp.), datę dokonanego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz w/w dane ewentualnie zgłoszonych członków rodziny, a także  potwierdzenie, że zgłoszenia te są nadal aktualne i opłacona została należna składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenie dobrowolne

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w III kwartale 2021 r. wyniosło 5885,75 zł.

 Składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: październik, listopad i grudzień 2021 r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 529,72 zł.

W Narodowym Funduszu Zdrowia mogą się ubezpieczyć dobrowolnie:

 • osoby posiadające obywatelstwo polskie lub innego kraju Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej polskiej na podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub posiadające status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystające z ochrony czasowej na jej terytorium;
 • korzystający może zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie jest on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

W przypadku cudzoziemców, dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym mogą być objęci również:

 • studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy studiują w Polsce oraz absolwenci, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż;
 • członkowie zakonów, alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantki, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiednicy, a przebywający na terytorium Polski na podstawie wizy, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;
 • osoby odbywające staż adaptacyjny;
 • odbywający kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym.

Osoba zawierająca umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny nie wiąże się z koniecznością odprowadzania dodatkowej składki.

Obowiązek ten nie dotyczy cudzoziemców – studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz absolwentów, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż, a także członków zakonów, alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantek, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników, osób odbywających staż adaptacyjny oraz odbywających kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim. Osoby te zawierając umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne nie mają prawa do zgłaszania członków rodziny.

Członkami rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  następujące osoby:

 • dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku;
 • małżonek;
 • wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Opłata dodatkowa

Objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym uzależnione jest (zgodnie z art. 68 ust. 7 ww. ustawy) od wniesienia opłaty dodatkowej na rachunek Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Wysokość tej opłaty wynosi:

 • 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie od 3 miesięcy do roku;
 • 50% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej roku do 2 lat;
 • 100% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 2 lat do 5 lat;
 • 150% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 5 lat do 10 lat;
 • 200% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 10 lat.

Opłata dodatkowa wnoszona jest przed podpisaniem umowy na numer konta oddziału wojewódzkiego NFZ (Rachunek Nr 29 1130 1192 0027 6000 2520 0001 w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce, ul. Zagórska 20, 25-900 Kielce). W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby ubezpieczającej się Prezes Funduszu może odstąpić od pobrania opłaty dodatkowej lub rozłożyć ją na raty miesięczne, jednak nie więcej niż na 12 rat.

Opłata dodatkowa nie jest pobierana od cudzoziemców – studentów i uczestników studiów doktoranckich, absolwentów, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż, od odbywających staż adaptacyjny a także członków zakonów, alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantek, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników oraz od odbywających kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim.

Dowód ubezpieczenia osoby ubezpieczonej dobrowolnie

Dowodem ubezpieczenia dla osoby, która podpisała umowę jest egzemplarz umowy wraz z drukiem zgłoszenia do ZUS i dowodem opłacenia składki za ostatni miesiąc, zaś dla członków rodziny tej osoby – egzemplarz umowy, druk ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA (wymienieni są tam członkowie rodziny) oraz dowód opłacenia przez osobę ubezpieczoną składki za ostatni miesiąc.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki i za każdy miesiąc kalendarzowy opłacana jest w terminie do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za kwiecień do 15. maja). Składki z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy wpłacać na konto ZUS – rachunek ZUS z końcówką 52. Ubezpieczający się samodzielnie dokonuje aktualizacji wysokości składki, zgodnie ze zmieniająca się podstawą wymiaru składki – stosownie do treści § 5 ust. 2 umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby, dla których podstawę wymiaru składki stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu nie niższa jednak od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału wraz z wypłatami z zysku powinny pamiętać, że wysokość tego wynagrodzenia ulega zmianie co kwartał. Każdorazowa zmiana podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne podawana jest przez GUS (www.stat.gov.pl) do publicznej wiadomości po 15. dniu miesiąca rozpoczynającego kolejny kwartał. Informację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne można uzyskać w oddziale wojewódzkim Funduszu lub na stronach internetowych oddziału.

W przypadku osób ubezpieczających się dobrowolnie ww. ustawa przewiduje następujące podstawy wymiaru składki:

 • dla korzystającego (zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego wolontariusza) – kwota odpowiadająca najniższemu wynagrodzeniu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. z dnia 15 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1596) (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.);
 • dla cudzoziemców – studentów i uczestników studiów doktoranckich, absolwentów, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż, dla odbywających staż adaptacyjny, a także członków zakonów, alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantek, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników oraz dla odbywających kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim – kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych;
 • dla pozostałych osób ubezpieczających się dobrowolnie – kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanemu co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Rozwiązanie/wygaśnięcie umowy

Umowa może zostać rozwiązana przez ubezpieczającego się w drodze pisemnego poinformowania NFZ o rezygnacji z dobrowolnego ubezpieczenia. Jednakże umowa nie może zostać rozwiązana z datą wsteczną. Ulega ona także rozwiązaniu po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek. Wygasa również w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:

 • z dniem uprawomocnienia się decyzji Prezesa Funduszu w sprawie ustalenia ustawodawstwa właściwego na podstawie przepisów o koordynacji stwierdzającej właściwość ustawodawstwa innego państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EFTA – strony umowy;
 • Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • z chwilą przeniesienia miejsca zamieszkania ubezpieczającego się poza granice Polski.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wygasa również w przypadku stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.  Rozwiązanie umowy lub jej wygaśnięcie nie powoduje anulowania obowiązku wpłacenia składek należnych za okres, w którym umowa obowiązywała.

Jak ubezpieczyć się dobrowolnie/zawieranie umowy

Krok 1

Wypełnić wniosek.

Krok 2

Przygotować dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia.

Wymagane dokumenty:

Ostatni tytuł ubezpieczenia zdrowotnegoPotrzebny dokument przy zawieraniu umowy
umowa o pracęŚwiadectwo pracy
umowa zleceniaUmowa zlecenie wraz z drukiem ZUS ZWUA
działalność gospodarczaDruk ZUS ZWUA oraz ZUS ZWPA potwierdzony przez ZUS, wykreślenie z CEiDG, a w przypadku spółek prawa handlowego wykreślenie z KRS
rejestracja jako osoba bezrobotnaDecyzja z Urzędu Pracy o utracie statusu osoby bezrobotnej
zgłoszenie jako członek rodzinyW przypadku małżonka oraz dziecka do 18 roku życia:
– druk ZUS ZCNA (wyrejestrowanie z ubezpieczenia)
W przypadku dziecka powyżej 18 roku życia:
a) uczącego się:
– druk ZUS ZCNA (wyrejestrowanie z ubezpieczenia)
– zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.
b) posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne orzeczenie traktowane na równi:
– druk ZUS ZCNA (wyrejestrowanie z ubezpieczenia)
– wyżej wymienione orzeczenie
osoba zgłoszona przez szkolę albo uczelnięDokument potwierdzający wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZWUA) lub zaświadczenie z uczelni
ubezpieczenie w innym kraju członkowskim UE i EOGFormularz E-104
innyDokument od płatnika składek potwierdzający zakończenie ubezpieczenia zdrowotnego

W przypadku niebędących obywatelami krajów członkowskich UE/EFTA:

 • studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz absolwentów, którzy odbywający obowiązkowy staż w Polsce;
 • członków zakonów oraz alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulatów, nowicjuszy zakonów;
 • odbywającym kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym

jako załączniki do wniosku należy przedłożyć:

1) kserokopię pierwszej strony paszportu,

2) kserokopię aktualnej wizy studenckiej i Karty Pobytu (obustronna),

3) kserokopię Karty Polaka (jeśli osoba posiada),

4) kserokopię aktualnej legitymacji studenckiej (obustronna) lub aktualne zaświadczenie o statusie studenta (zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia dokumentu.),

5) nr PESEL,

6) kopię dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terytorium RP (np.: kopia potwierdzenia zameldowania czasowego; kopia Karty Mieszkańca Domu Studenta, kopia umowa najmu lokalu),

7) w przypadku osób niepełnoletnich (poniżej 18 r.ż.) dodatkowo należy przedstawić Oświadczenie – zgodę rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego studenta na zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ wraz z kopią paszportu rodzica/opiekuna (pierwsza strona).

Krok 3

Możliwość złożenia wniosku i pozostałych dokumentów:

 • osobiście w siedzibie Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz Punktach Obsługi Klientów,
 • korespondencyjnie na adres oddziału wojewódzkiego NFZ,
 • wyślij na elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) oddziału wojewódzkiego NFZ na platformie ePUAP.

Krok 4

Po przedstawieniu wniosku i dokumentów oraz dokonaniu opłat nastąpi podpisanie umowy.

Krok 5

Po podpisaniu umowy o dobrowolne ubezpieczenie z NFZ, ubezpieczony powinien złożyć we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania ZUS-ie, druk ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 24 10 XX, w terminie 7 dni od zawarcia umowy. Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu ubezpieczony ma obowiązek składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA.

Uprawnienia absolwentów szkół średnich i wyższych

Absolwenci i abiturienci po zakończeniu nauki mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez:

 • 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej;
 • 4 miesiące od ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich – w przypadku wyższej uczelni.

Informacje dla przedsiębiorców

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 162) organy administracji publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne obowiązek wydawania przedsiębiorcom pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy). Zgodnie z art. 109a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) kompetencja ta została powierzona Prezesowi Funduszu.

Stosownie do art. 109 ust. 1 ww. ustawy do kompetencji Prezesa Funduszu należy również rozpatrywanie indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego. Do indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zalicza się sprawy dotyczące objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń. Wniosek zgłasza ubezpieczony, a w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym wniosek może zgłosić w szczególności Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub członek rodziny ubezpieczonego, także w zakresie dotyczącym objęcia ubezpieczeniem w okresie poprzedzającym złożenie wniosku

Równocześnie, zgodnie z treścią ust. 2 cyt. wyżej artykułu, do indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego nie należą sprawy z zakresu wymierzania i pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Sprawy te należą do właściwości organów ubezpieczeń społecznych. Powyższe znajduje potwierdzenie w art. 68 ust 1 lit. c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.) gdzie określono, że do kompetencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy między innymi wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wniosek o wydanie ww. interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji obowiązany jest przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie.

Wniosek o wydanie interpretacji powinien zawierać również:

 • firmę przedsiębiorcy;
 • oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 • adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.

Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku na poniższy rachunek bankowy Świętokrzyskiego OW NFZ.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
ul. Zagórska 20
25-900 Kielce
Nr rachunku: 29 1130 1192 0027 6000 2520 0001
tytuł: opłata za wydanie przez Prezesa Funduszu pisemnej interpretacji

W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Centralny Wykaz Ubezpieczonych

Zgodnie z art. 97, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Fundusz prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych w celu:

 • potwierdzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego;
 • gromadzenia danych o ubezpieczonych w Funduszu;
 • gromadzenia danych o osobach uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji;
 • wydawania poświadczeń i zaświadczeń w zakresie swojej działalności;
 • rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, w tym udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji.

Pliki do pobrania:

Wykaz dokumentów, które mogą być dowodem ubezpieczenia w NFZ
Wykaz dok. na podstawie, których osoby nieubezpieczone w NFZ posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub na podstawie przepisów o koordynacji
Wniosek o dopisanie lub zmianę statusu osoby w centralnym wykazie ubezpieczonych
Instrukcja wypełniania wniosku

Źródło: Dział Ewidencji i Uprawnień Świadczeniobiorców