Dla Pacjenta

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Podstawą do uzyskania refundacji wyrobów medycznych jest „zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” wystawione przez osobę uprawnioną. Osobą uprawnioną do wystawiania zleceń jest osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego. Niektóre wyroby – np. pampersy mogą być wypisywane przez lekarza POZ, niektóre przez określonego specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji, np. okulary przez okulistę. Wykaz osób uprawnionych do wypisywania zleceń w zależności od rodzaju wyrobu medycznego znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie – Dz. U. poz. 1061. Dla każdego rodzaju wyrobu medycznego oznaczonego odrębnym oznaczeniem (litera i liczba porządkowa) musi być wystawione odrębne zlecenie, z wyłączeniem zlecenia na zaopatrzenie w soczewki okularowe. Zlecenie musi zostać potwierdzone przez oddział wojewódzki, na terenie którego zarejestrowany jest pacjent (w województwie świętokrzyskim: NFZ Kielce, ul. Jana Pawła II 9 oraz punkty obsługi ubezpieczonych w Ostrowcu – oś. Słoneczne 43 i Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34; zlecenie można też wrzucić do specjalnej skrzynki znajdującej się na budynku głównym Świętokrzyskiego Oddziału NFZ). Podczas rejestracji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne nr umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z OW NFZ wymagany jest wyłącznie w przypadku, gdy podmiot, w ramach którego wystawiono zlecenie, zawarł taką umowę. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu (z wyłączeniem świadczeniodawcy, który zawarł umowę, oraz osób przez niego zatrudnionych lub udzielających świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osób którym udzielanie świadczeń powierzył)lub przesłane drogą pocztową. Jeżeli konieczne jest pilne zaopatrzenie świadczeniobiorcy w wyroby medyczne dopuszczalne jest pośredniczenie przez Oddział Funduszu na terenie, którego przebywa świadczeniobiorca w potwierdzeniu zlecenia przy pomocy faksu z Oddziałem Funduszu właściwym dla świadczeniobiorcy. W razie jakichkolwiek wątpliwości pracownik NFZ ma prawo zweryfikować dane przedstawione w zleceniu. W sytuacji, w której zlecenie zawiera błędy lub zostało wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia MZ, Oddział Funduszu zwraca świadczeniobiorcy zlecenie bez potwierdzenia, jednocześnie informując o przyczynie odmowy potwierdzenia zlecenia.

Druk zlecenia zgodny z wzorem określonym w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678) można pobrać poniżej:

Wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

W zależności od rodzaju wyrobu medycznego lekarz może wypisać zlecenie raz na określony w przepisach okres użytkowania.

Zlecenie na comiesięczne zaopatrzenie w wyroby medyczne

(np. pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki, worki do zbiórki moczu):

Pierwsze zlecenie lekarskie – załącznik 1 (część A) na środki pomocnicze o miesięcznym okresie użytkowania pacjent rejestruje w oddziale wojewódzkim NFZ. Przy rejestracji zlecenia części A otrzymuje Kartę potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie – Załącznik nr 1 (część B). Część B jest ważna maksymalnie 12 miesięcy. Dzięki temu chorzy nie muszą co miesiąc potwierdzać refundacji kolejnych zleceń – części A w Punktach Ewidencyjnych. Przez okres ważności Karty – części B zlecenia – lekarz (lub pielęgniarka) wpisuje w niej w kolejnych miesiącach zlecenia – części A, które bez wizyty w Punkcie Ewidencyjnym można od razu zrealizować w wybranej aptece lub sklepie medycznym mającym podpisana umowę z NFZ.

Zlecenie na inne (niecykliczne) wyroby medyczne

(np. ortezy, wózki inwalidzkie, protezy)

Zlecenie takie wypisuje lekarz jednorazowo, a ponowne przyznanie zaopatrzenia może nastąpić po upływie okresu jego użytkowania, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r., o którym mowa powyżej.

Przedterminowe zasady zaopatrzenia

Zdarzają się sytuacje, że dany wyrób medyczny w wyniku zmian w stanie zdrowia u chorego przestaje spełniać swoją funkcję. Przypadki takie mogą dotyczyć np. dzieci, które ze względu na rozwój fizyczny nie mogą dalej posługiwać się danym wyrobem medycznym, gdyż wyczerpały się możliwości jego regulacji, jak również osób dorosłych, u których nastąpiły takie zmiany w stanie zdrowia, które uniemożliwiają korzystanie z dotychczasowego zaopatrzenia. W opisanych sytuacjach można się starać o skrócenie okresu użytkowania. Przedterminowe zaopatrzenie przysługuje wyłącznie w przypadkach i w odniesieniu do wyrobów medycznych wskazanych w przepisach Ministra Zdrowia. Zlecenie na przedterminowe zaopatrzenie w wyroby medyczne, musi być wystawione przez osobę uprawnioną i zawierać wyczerpujące uzasadnienie medyczne, potwierdzające zmiany w stanie fizycznym pacjenta. Takie wnioski są potwierdzane przez Oddział NFZ. Może się zdarzyć, że w razie wątpliwości co do zasadności przedterminowego zlecenia będzie ono dodatkowo weryfikowane przez Oddział Funduszu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zlecenia przez NFZ, zostanie ono potwierdzone do refundacji i realizacji zgodnie z przepisami.

Zasady refundacji

NFZ finansuje przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze do wysokości limitu określonego w przepisach Ministerstwa Zdrowia. Jeśli cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, oddział wojewódzki NFZ pokrywa koszt tego wyrobu do wysokości limitu, a różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji dopłaca pacjent. Na przykład: chory wybiera wyrób medyczny w cenie 2 000,00 złotych. Limit refundacji ustalony przez Ministra Zdrowia na ten przedmiot wynosi 800,00 złotych, w związku z tym różnicę pomiędzy kwotami tj. kwotę 1 200,00 złotych chory musi pokryć z własnej kieszeni. Refundacja danego wyrobu medycznego przysługuje pacjentowi na konkretny okres czasu i dopiero po jego upływie możliwe jest wystawienie przez lekarza kolejnego wniosku na następny wyrób medyczny.

Ważne!

Prawo do nabycia bezpłatnych (do wysokości limitu) wyrobów medycznych, na podstawie zlecenia wystawionego przez osobę uprawnioną przysługuje:

 • inwalidom wojennym i wojskowym,
 • cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • osobom represjonowanym,
 • uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Zakup wyrobu medycznego

Ubezpieczony może zrealizować potwierdzone i zaewidencjonowane zlecenie u świadczeniodawcy posiadającego umowę z Funduszem. Po zakup wyrobów medycznych pacjent zgłasza się osobiście. Jeśli nie jest w stanie sam udać się do punktu z zaopatrzeniem może mu w tym pomóc inna osoba – przedstawiciel ustawowy albo inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez świadczeniobiorcę lub zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia świadczeniobiorcy uniemożliwiającym wystawienie przez niego upoważnienia. Po dokonaniu zakupu refundowanego wyrobu medycznego osoba odbierająca wyrób medyczny potwierdza podpisem odbiór właściwego zaopatrzenia. Przed złożeniem podpisu warto zwrócić uwagę czy wpisana w V części zlecenia (części A) pełna nazwa wydawanego wyrobu jest zgodna ze zleceniem wystawionym przez osobę uprawnioną oraz opisem na opakowaniu i dokumencie sprzedaży dotyczącym wybranego wyrobu medycznego.

Ważne!

Fundusz nie zwraca pieniędzy za przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zakupione bez potwierdzenia (nawet zgodnie ze zleceniem wystawionym przez osobę uprawnioną).

Refundowane naprawy sprzętu

Podstawą do naprawy wyrobu medycznego podlegającego refundacji (np. wózek inwalidzki, aparaty ortopedyczne, protezy kończyn) jest zlecenie, które wystawia i potwierdza, na wniosek pacjenta Oddział Funduszu, który zrefundował dany wyrób medyczny.

Wzór zlecenia naprawy wyrobu medycznego

Realizacja napraw odbywa się z reguły w placówce, w której pacjent dokonał zakupu przedmiotu ortopedycznego.

Punkty potwierdzania zleceń

W celu potwierdzenia zlecenia należy:

 1. Przesłać zlecenie pocztą na adres:
  Świętokrzyski Oddział Wojewódzki
  Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Jana Pawła II 9
  25-025 Kielce
 2. Zgłosić się osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej do:
  Punktu Obsługi Ubezpieczonych
  ul. Mickiewicza 34
  27-600 Sandomierz
 3. Zgłosić się osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej do:
  Punktu Obsługi Ubezpieczonych w Ostrowcu Świętokrzyskim
  oś. Słoneczne 43 (NZOZ „Rodzina”)
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 4. Zgłosić się osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej do Punktu Obsługi dla interesantów, Kielce, al. IX Wieków Kielc 2a: poniedziałek  w godzinach 8.30-17.00, wtorek – piątek w godzinach 8.30 – 16.00.

Potwierdzone zlecenie zostanie przesłane na adres zwrotny ubezpieczonego. Uprawnionym do zaopatrzenia comiesięcznego zostanie wydana „Karta zaopatrzenia comiesięcznego”, która będzie niezbędna do wystawiania przez osobę uprawnioną kolejnych zleceń w celu realizacji zaopatrzenia.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości , polecamy kontakt z naszą informacją lub bezpośrednio z pracownikami Działu Przedmiotów Ortopedycznych pod numerami telefonu: 41 36 46 237, 41 36 46 219.
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej