logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla pacjentów

13-07-2016

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.), w części dot. szczególnych uprawnień niektórych osób do  świadczeń poza kolejnością obowiązują następujące zasady:

Świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i świadczenia szpitalne powinny udzielane być w dniu zgłoszenia.

W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą  z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone  w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

Istnieje grupa osób ubezpieczonych mających dodatkowe uprawnienia w placówkach ochrony zdrowia (jak np. tańsze czy darmowe leki, przyjęcia bez kolejki , itp.). Należą do nich:

 

INWALIDZI WOJENNI

Po okazaniu „Książki inwalidy wojennego-wojskowego, wydanej przez organ rentowy o symbolu ZUS Rw-51. Kod uprawnienia na recepcie IB):

 • bezpłatne leki w kategorii „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terenie RP;
 • korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnie) bez skierowania;
 • prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (pacjent dopłaca tylko wtedy, gdy cena wyrobu medycznego przekracza określony limit);
 • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

OSOBY REPRESJONOWANE

Po okazaniu „Legitymacji osoby represjonowanej” wydanej przez organ rentowy o symbolu ZUS  Rw-52. Kod uprawnienia na recepcie IB):

 • bezpłatne leki w kategorii „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terenie RP;
 • prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (pacjent dopłaca tylko wtedy, gdy cena wyrobu medycznego przekracza określony limit);
 • korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnie) bez skierowania. 

KOMBATANCI

Po okazaniu „Zaświadczenia o uprawnieniach” wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych:

 • korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnie) bez skierowania;
 • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

INWALIDZI WOJSKOWI

Po okazaniu „Książki inwalidy wojennego-wojskowego” wydanej przez organ rentowy o symbolu ZUS RW-51.Kod uprawnienia na recepcie IW):

 • korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnie) bez skierowania;
 • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach;
 • prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (pacjent dopłaca tylko wtedy, gdy cena wyrobu medycznego przekracza określony limit);
 • bezpłatne do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (określonego przez Ministra Zdrowia) zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę, objęte decyzją o refundacji w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń.

 

Małżonkowie inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz Wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnieni do renty rodzinnej

(Po okazaniu dokumentu potwierdzającego status małżonka, zaświadczenia z urzędu skarbowego o nieuzyskiwaniu dochodów podlegających opodatkowaniu oraz odpisu aktu małżeństwa z urzędu stanu cywilnego bądź innego dokumentu potwierdzającego istnienie  małżeństwa lub „Decyzji wydanej przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ”)

 • - bezpłatne leki w kategorii „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terenie RP.

CYWILNE NIEWIDOME OFIARY DZIAŁAŃ WOJENNYCH

(Po okazaniu „Legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych”  wydanej przez organ rentowy. Kod uprawnienia na recepcie IB):

 • bezpłatne leki w kategorii „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terenie RP;
 • prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (pacjent dopłaca tylko wtedy, gdy cena wyrobu medycznego przekracza określony limit);
 • korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnie) bez skierowania.

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI

(Po okazaniu „Legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy  Krwi” (wydanej przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Kod uprawnienia na recepcie ZK):

 • bezpłatne do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (limit określa Ministerstwo Zdrowia) zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę , objęte decyzją o refundacji w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń;
 • bezpłatne zaopatrzenie w leki, które dawca stosuje w związku z oddawaniem krwi, wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „ Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „ Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”;
 • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

ZASŁUŻENI DAWCY PRZESZCZEPÓW

(Po okazaniu „Legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy  Przeszczepu” wydanej przez Ministra Zdrowia. Kod uprawnienia ZK):

 • bezpłatne do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (limit określa Ministerstwo Zdrowia) zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę, objęte decyzją o refundacji w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń;
 • bezpłatne zaopatrzenie w leki, które dawca stosuje w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów, wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „ Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „ Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”;
 • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Ponadto osoba będąca żywym dawcą narządów ma prawo do badań mających na celu monitorowanie jego stanu zdrowia przeprowadzonych przez zakład opieki zdrowotnej, który dokonał pobrania narządu, co 12 miesięcy od dnia pobrania narządu, nie dłużej jednak niż przez 10 lat.

 

UPRAWNIONY ŻOŁNIERZ LUB PRACOWNIK, W ZAKRESIE LECZENIA URAZÓW LUB CHORÓW NABYTYCH PODCZAS WYKONYWANIA ZADAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

 ( Po okazaniu „Legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa”  wydanej przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia. Kod uprawnienia na recepcie PO):

 • bezpłatne do wysokości limitu (określonego przez Ministra Zdrowia) finansowania ze środków publicznych zaopatrzenie w leki z listy leków refundowanych, a także środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne dostępny w aptece na receptę;
 • korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania;
 • w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (pacjent dopłaca tylko wtedy, gdy cena wyrobu medycznego przekracza określony limit);
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

WETERANI POSZKODOWANI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI PAŃSTWA

(Legitymujący się „Legitymacją weterana poszkodowanego” wydaną przez Ministra Obrony Narodowej –w odniesieniu do żołnierzy, ministra właściwego do spraw wewnętrznych –w odniesieniu do funkcjonariuszy , albo Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW. Kod uprawnienia na recepcie PO)

Osoby legitymujące się statusem weterana poszkodowanego w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa mają prawo do korzystania:

 • poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalach i świadczeń specjalistycznych udzielanych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej;
 • poza kolejnością i z bezterminowego czasu trwania leczenia ze świadczeń opieki zdrowotnej stacjonarnych i całodobowych innych niż udzielane w ramach leczenia szpitalnego;
 • z bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazem leków refundowanych oraz leków recepturowych, na czas trwania leczenia;
 • z bezpłatnego zaopatrzenia w wyroby medyczne do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji. W przypadku, gdy cena wyrobów medycznych jest wyższa od limitu finansowania ze środków publicznych, weteran poszkodowany ma prawo do dofinansowania kwotą wykraczającą poza limit ze środków finansowych budżetu państwa;
 • bez skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych;
 • poza kolejnością do umieszczenia w Domu Weterana, funkcjonującego, jako zakład opiekuńczo leczniczy lub inna jednostka organizacyjna takiego zakładu, niezależnie od oceny jego skali samodzielności, określonej stosownie do przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • z bezpłatnej pomocy psychologicznej wraz z najbliższymi członkami rodziny, poza kolejnością udzielanej przez:

- psychologów w jednostkach wojskowych oraz przez wojskowe pracownie psychologiczne, a także w podmiotach leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra obrony narodowej - w odniesieniu do weteranów poszkodowanych żołnierzy;

- w podmiotach leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do weteranów poszkodowanych funkcjonariuszy;

- podmiotach leczniczych utworzonych przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do weterana poszkodowanego funkcjonariusza ABW;

 • z odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz ze świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych, jako świadczenia gwarantowane, których koszt pokrywany jest z budżetu państwa;

WETERANI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

(Członkostwo w Korpusie potwierdza legitymacja, wydawana na wniosek członka Korpusu przez Szefa Urzędu ds. Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zgodnie z dyspozycjami  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 15 maja 2014 r., poz. 620).

 • Uprawnienia członków Korpusu  pozostają tożsame z uprawnieniami właściwymi dla kombatantów.

ŻOŁNIERZE ZASTĘPCZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ PRZYMUSOWO ZATRUDNIANI W KOPALNIACH WĘGLA, KAMIENIOŁOMACH, ZAKŁADACH RUD URANU I BATALIONACH BUDOWLANYCH

(Po okazaniu zaświadczenia potwierdzającego  posiadanie uprawnień wynikających z art. 46 ust.1 pkt. 5 i 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydawanego  na wniosek osoby uprawnionej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych)

 • bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności "Rp" lub "Rpz" oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje:

- żołnierzom zastępczej służby wojskowej, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy  z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373), którzy otrzymali jednorazowe odszkodowanie w związku z przymusowym zatrudnieniem w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych, określone w art. 5a ust. 1 tej ustawy, a także

- żołnierzom zastępczej służby wojskowej, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373),, w odniesieniu do których orzeczone zostało inwalidztwo będące następstwem przymusowego zatrudnienia, w miejscach wymienionych w art. 1 ust. 1 tej ustawy.”

Źródło: Sekcja Świadczeń Zdrowotnych, Analiz Finansowych i Rozliczeń dla Słub Mundurowych
Wszystkie aktualności