logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla śwaidczeniodawców realizujących umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne i nowych wnioskodawców.

28-11-2017

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, którym umowy kończą się z dniem 31.12.2017 r. oraz dla nowych wnioskodawców zainteresowanych zawarciem umowy ze ŚwOW NFZ  od dnia 01.01.2018 roku

 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż świadczeniodawcy którzy aktualnie posiadają umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne wygasające z dniem 31.12.2017 roku oraz nowi wnioskodawcy, którzy chcą zawrzeć ze ŚwOW NFZ umowy obowiązujące w 2018 roku zobowiązani są do złożenia wniosków o zawarcie umowy.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów ważnych od 01.01.2018 roku do 30.06.2022 roku proszeni są o złożenie wniosków do dnia 05.12.2017 roku do godziny 16.00. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Ostateczny termin składania wniosków zgodnie z §8 ust. 8 Zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne upływa z dniem 10.12.2017 roku.

 

KOD POSTĘPOWANIA: 13-18-000006/ZPO/12/2/06

Wnioski można składać w następujących zakresach:

 

 1. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne,
 2. zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej,
 3. zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu,
 4. zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej.

na terenie województwa świętokrzyskiego.

Wnioskodawca może złożyć w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.  W przypadku, gdy wnioskujący zgłasza kilka miejsc udzielania świadczeń, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń (jedna koperta).  W przypadku zgłaszania miejsc udzielania świadczeń, które nie były uwzględnione w umowie obowiązującej do dnia 31 grudnia 2017 roku, prosimy o ich wskazanie w odrębnym piśmie.

Wnioski sporządzone w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami w/w zarządzenia.

Do zawarcia umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne wymagane są następujące oryginały dokumentów albo ich kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej ze stron) przez wnioskodawcę:

 1. Oświadczenie wnioskodawcy, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o wpisach do rejestrów, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
 3. Statut lub umowa spółki – w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność w formie spółki innej niż spółka cywilna, zaś w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienia o zasadach reprezentacji spółki albo uchwała wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zakres zwykłych czynności.
 4. Polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku  z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy.
 5. Umowy z podwykonawcami zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie.
 6. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem – w przypadku gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.

WAŻNE!

1.     Jednocześnie informujemy, iż w systemie informatycznym należy wygenerować wniosek w sprawie rachunku bankowego „do przyszłej umowy”. Wersję papierową stanowiącą wydruk z systemu zawierający kod kreskowy należy dołączyć do podpisanych dwóch egzemplarzy aneksu.

 

 1. Brak przesłania wyżej wymienionych dokumentów spowoduje wygaśnięcie obowiązującej umowy z dniem 31.12.2017r.

Jednocześnie informujemy, że przygotowując formularz wniosku, wnioskodawca obowiązany jest do:

 

 1. Uzyskania dostępu do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia,  o którym mowa w przepisach zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zarejestrowania profilu świadczeniodawcy z użyciem tego Portalu. 
 2. Pobrania aplikacji ofertowej oraz zapytania ofertowego ze stron internetowych Oddziału Funduszu.
 3. Wczytania zapytania ofertowego do udostępnionej przez Oddział Funduszu aplikacji.
 4. Przygotowania formularza wniosku wyłącznie na podstawie udostępnionej przez Oddział Funduszu aplikacji ofertowej.
 5. Zapisania wersji elektronicznej formularza wniosku na płycie CD lub DVD w sposób zapewniający trwałość zapisu informacji oraz opisanie następującymi informacjami:
 6. a) nazwą i adresem wnioskodawcy,
 7. b) przedmiotem postępowania;
 8. Wydrukowania wersji papierowej formularza wniosku i opatrzenia każdej ze stron czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką imienną wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania.
 9. Formularz wniosku składa się w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany w ust. 1 pkt 5. Kopertę oraz dokumenty, o których mowa w § 7, umieszcza się w kolejnej kopercie lub innym opakowaniu opisanym: „Oznaczenie wniosku”, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.
 10. Wnioskodawca składa wniosek w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu oznaczonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 roku. Jeżeli wnioskodawca składa wniosek osobiście otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku, którego wzór określony jest w załączniku nr 5 do zarządzenia.

9. Wnioskodawca, w formularzu wniosku obowiązany jest do zgłoszenia:

 

 1. wyłącznie produktów będących wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia MZ, których zastosowanie jest zgodne z kryteriami przyznawania określonymi w tym załączniku, a nazwa handlowa wyrobu medycznego pozostaje w zgodności z nazwą handlową wyrobu zawartą w zgłoszeniu lub powiadomieniu, o których mowa w art. 59 i 60 ustawy o wyrobach medycznych;
 2. co najmniej jednego wyrobu medycznego w cenie nie wyższej niż limit finansowania ze środków publicznych określony w załączniku do rozporządzenia MZ, z każdego wyrobu medycznego oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną w załączniku do rozporządzenia MZ, zgłoszonego w formularzu wniosku, z wyłączeniem wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie.
 3. Pod rygorem nieważności, wniosek należy sporządzić:
 4. a) w języku polskim;
 5. b) w sposób czytelny.
 6. Jeżeli wniosek zawiera dokumenty składane w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 7. Świadczeniodawcy realizujący na jednym profilu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne i na realizację recept (świadczeniodawcy prowadzący apteki), w celu prawidłowego rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne zobowiązani są do zarejestrowania dodatkowego profilu świadczeniodawcy (realizatora zaopatrzenia) zawierającego dane działalności oraz złożenia wniosku na nowym profilu.

Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu: 41 36 46 115

Data publikacji na stronie internetowej: 28-11-2017 r.

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Wszystkie aktualności