logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

11-01-2019

Komunikat w sprawie przekazywania do Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych przez Świadczeniodawców z wyłączeniem świadczeniodawców posiadających umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach uprzejmie przypomina, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawcy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wyłączeniem świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, przekazują do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do dnia 14 stycznia 2019 r. za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, informację, według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r., o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących, u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000, 1515, 1544 i 1629), oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie danych przekazanych przez świadczeniodawców, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przedstawi świadczeniodawcom w przypadku gdy dane te uległy zmianie w stosunku do raportów zgłoszonych w październiku 2018 r. zmianę umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Po otrzymaniu przedmiotowego aneksu do umowy, świadczeniodawca powinien zawrzeć porozumienie dotyczące sposobu podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy.

W przypadku gdy u danego świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe, sposób podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych opiniuje upoważniony przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawiciel samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Dział Obsługi Umów:

SZP – 041 36 46 131

AOS – 041 36 46 114

STM, PRO – 041 36 46 110

POZ AWZ - 041 36 46 109

REH – 041 36 46 139

PSY, SOK, SPO, OPH – 041 36 46 134

Źródło: Dział Obsługi Umów
Wszystkie aktualności