logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: POZ

01-06-2018

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 30-05-2018r. udostępnione zostały raporty zwrotne oraz raporty liczby kapitacji do rozliczenia za m-c maj 2018r. (piąty okres sprawozdawczy – wg stanu na dzień 01 maja 2018r.), po weryfikacji przeprowadzonej przez Świętokrzyski OW NFZ oraz Centralę NFZ w zakresie: deklaracji zdublowanych pomiędzy oddziałami Funduszu, osób zmarłych, unieważnionych nr PESEL w oparciu o dane z MSW oraz braku uprawnień do świadczeń zdrowotnych, ustalonych na podstawie danych elektronicznych przekazanych do Funduszu.

Świętokrzyski OW NFZ przypomina o obowiązku terminowego przekazywania danych sprawozdawczych, wynikającym z zawartej umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach realizacji umowy poz, Świadczeniodawcy zobowiązani są do przekazywania:

  1. w zakresach świadczeń lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej odpowiednio do przedmiotu umowy: informacji o Świadczeniobiorcach objętych opieką na podstawie deklaracji wyboru lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, wykazu uczniów w formie list Świadczeniobiorców, zawierającej każdorazowo aktualne informacje o wszystkich Świadczeniobiorcach, których obejmuje opieką na podstawie deklaracji złożonych do osób udzielających świadczeń w ramach umowy – w terminie do 7. dnia każdego okresu sprawozdawczego,
  2. w zakresach świadczeń lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej odpowiednio do przedmiotu umowy: informacji o świadczeniach udzielonych w okresie realizacji umowy – w terminie do 10. dnia po upływie każdego okresu sprawozdawczego,
  3. informacji o badaniach diagnostycznych wykonanych w ramach świadczeń udzielonych przez lekarzy poz – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie każdego półrocza roku kalendarzowego,
  4. w zakresach świadczeń lekarza poz oraz pielęgniarki poz, odpowiednio do przedmiotu umowy: danych dotyczących liczby świadczeniobiorców na liście, będących podopiecznymi DPS albo placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych lub resocjalizacyjnych, potwierdzanych przynajmniej w styczniu i lipcu każdego roku, w terminach do dnia 7. stycznia i dnia 7. lipca,
  5. w zakresie świadczeń pielęgniarki szkolnej: danych dotyczących liczby uczniów na liście potwierdzanych przynajmniej w marcu i październiku, w terminach do dnia 7. marca i dnia 7. Października.

Zgodnie z § 14 ust. 1 umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.

Informacje dotyczące sprawy poruszonej w komunikacie uzyskać można pod nr tel. 41-36-46-246, Dział Lecznictwa Otwartego.”

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego
Wszystkie aktualności