logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący zasad rejestracji skierowań do poradni specjalistycznych

05-10-2018

Komunikat dotyczący zasad rejestracji skierowań do poradni specjalistycznych

 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że szczegółowy sposób postępowania w tym również sposób prowadzenia kolejki osób oczekujących oraz rejestracji do lekarzy został określony w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: ustawa). W sytuacjach nie uregulowanych gdzie indziej, świadczeniodawca winien zapewnić dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej zapewniając poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego traktowania pacjentów zgodnie z kryteriami medycznymi.

Ponadto zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej „Świadczeniodawca zapewnia bieżącą rejestrację świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej.” Tak więc pacjent ma możliwość dokonać rejestracji do lekarza specjalisty w dniach i godzinach pracy poradni bez osobistego stawiennictwa. W terminie do 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących , winien on dostarczyć oryginał skierowania, pod rygorem skreślenia z tej listy, przy czym data wystawienia skierowania nie może być późniejsza od daty rejestracji.

 We wrześniu br. został uruchomiony „Informator o Terminach Leczenia”- wyszukiwarka za pomocą, której pacjent może sprawdzić m.in. pierwszy wolny termin na udzielania świadczeń a także ilość osób oczekujących na leczenie w danej placówce.

Informacje te publikowane są na podstawie danych przekazywanych co najmniej raz w tygodniu do NFZ bezpośrednio przez placówki medyczne. W sytuacji, gdy wyznaczony termin wizyty u lekarza odbiega od tego wskazanego w Informatorze, pacjent ma możliwość bezpośrednio zgłosić daną rozbieżność w Informatorze poprzez funkcję „Zgłoś uwagi” lub bezpośrednio w Oddziale NFZ.

Na podstawie art. 29 ustawy „Świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (…)”. Tak więc pacjent ma prawo wyboru tylko poradni specjalistycznej, nie zaś lekarza specjalisty, jeżeli podmiot zatrudnia kilku specjalistów z danego zakresu. Należy pamiętać, że pierwszy wolny termin nie jest wyznaczany dla każdego lekarza specjalisty zatrudnionego u danego świadczeniodawcy, tylko ustalany jest dla danej pracowni.

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego
Wszystkie aktualności