Aktualności

Aktualności

Postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

10.11.2021

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 8.11.2021r. zostały ogłoszone postępowania o zawarcie umów w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, dla poniższych zakresów i obszarów:

Nazwa zakresu

Obszar kontraktowania

 Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej

 Maksymalna liczba umów

BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) WŁOSZCZOWSKI 2613

1,00 zł

1

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII STASZÓW 2612073

1,16 zł

1

Oddział założył dostępność poradni na poziomie nie niższym niż 12 godz/tyg

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postępowań – 8.11.2021 r.
  • Składanie ofert do – 22.11.2021 r.
  • Otwarcie ofert – 24.11.2021 r. godz. 10.00
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 14.12.2021 r.
  1. Ogłoszenie o postępowaniu dostępne jest w Publikatorze informacji o postępowaniach

Ważne! Dodatkowe informacje:  

1.Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania:

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/kontraktowanie/kontraktowanie-2021/aplikacja-do-przygotowania-oferty/

2. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

Klauzula dla oferentów

oraz dołączenia do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej osoby zadeklarowanej w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Oświadczenie personelu

3. Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty i oświadczenia zostały wskazane w zarządzeniu
Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (ze zm.)

Przypominamy o dokładnym zapoznaniu się z przedmiotowym zarządzeniem i prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy przy składaniu ofert:

– wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osoby uprawnione i opatrzone numerem kolejnym;

– umowy zawarte z podwykonawcami powinny zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszu.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie mają zawartej umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, winny rozpocząć przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerami telefonów: 41 36 46 233, 41 36 46 116, 41 36 46 161

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego