Aktualności

Aktualności

Postępowanie konkursowe w rodzaju PSY

29.01.2020

Postępowanie konkursowe w rodzaju PSY

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 29.01.2020 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe, z terminem składania ofert do dnia 12.02.2020 r., w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (PSY) w zakresie świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia na obszar – województwo świętokrzyskie, skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.03.2020 r. do 30.09.2027 r. (pierwszy okres finansowania 01.03.2020 r. – 31.12.2020 r.).

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej: 13,00 zł.

Oddział zobowiązuje wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia (treść w załączniku).

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

  • sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn.zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu.

Na stronie internetowej: http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/kontraktowanie/kontraktowanie-2020/aplikacja-do-przygotowania-oferty/ publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty, prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji programu.

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniu konkursowym, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego