logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

BIP

Drukuj

Programy Polityki Zdrowotnej

Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego

06-02-2017

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ
REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZADU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU

Działając na podstawie § 2 Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. 2017, poz. 9), w związku z art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1793 z późn. zm.)

DYREKTOR
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Adres: 25-025 Kielce,
ul. Jana Pawła II 9
 zaprasza jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego
do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

Wnioski winny być składane w postaci papierowej do Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Wniosek musi zawierać:

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
 2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek,
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę,
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania,
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów,
 6. harmonogram realizacji programu,
 7. planowane koszty realizacji programu,
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu,
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1793 z późn. zm.) oraz pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c, oraz zgodności  z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ( Dz. U. 2015, poz. 1916).

Termin składania wniosków na rok 2017 upływa z dniem 15 marca 2017 roku.

Termin składania wniosków na rok 2018 upływa z dniem 1 września 2017 roku.

Wnioski rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu do ich złożenia. Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału NFZ dokona oceny wniosków i załączonych dokumentów oraz podejmie decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału.

Zgodnie z art. 48d ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1793 z późn. zm.) Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż określone w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d, w kwocie nieprzekraczającej:

 1. 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.;
 2. 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego innej niż wymieniona w pkt 1.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. 2017, poz. 9).

 

Wszystkie aktualności