Aktualności

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: POZ

01.03.2019

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 28-02-2018r. udostępnione zostały raporty zwrotne oraz raporty liczby kapitacji do rozliczenia za m-c luty 2018r. (drugi okres sprawozdawczy – wg stanu na dzień 01 lutego 2018r.), po weryfikacji przeprowadzonej przez Świętokrzyski OW NFZ oraz Centralę NFZ w zakresie: deklaracji zdublowanych pomiędzy oddziałami Funduszu, osób zmarłych, unieważnionych nr PESEL w oparciu o dane z MSW oraz braku uprawnień do świadczeń zdrowotnych, ustalonych na podstawie danych elektronicznych przekazanych do Funduszu.

Ponadto Świętokrzyski OW NFZ przypomina, że stosownie do treści § 7 ust. 3 umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, dane dotyczące liczby uczniów na liście winny być potwierdzane przynajmniej w marcu i październiku, w terminach do dnia 7 marca i dnia 7 października, podpisaną przez dyrektora szkoły pisemną informacją sporządzoną odrębnie dla każdej szkoły zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy. Informacje te, w ww. terminach, należy przekazywać do Oddziału Funduszu.

Informacje dotyczące sprawy poruszonej w komunikacie uzyskać można pod nr tel. 41-36-46-246, Dział Lecznictwa Otwartego.

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego