Aktualności

Aktualności

Dotyczący dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne w 2020 r

25.03.2020

W nawiązaniu do Zarządzenia Prezesa Nr 42/2020/DEF z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania w 2020 r.  informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych.

Dofinansowanie udzielane jest świadczeniodawcy posiadającemu umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z okresem obowiązywania od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej:

 

 1. świadczenia pielęgniarki POZ, lub
 2. świadczenia położnej POZ, lub
 3. świadczenia w zakresie diabetologii-AOP, lub
 4. świadczenia w zakresie kardiologii-AOP, lub
 5. świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii- AOP, lub
 6. świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej- AOP, lub
 7. świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej,
 8. porada w poradni medycyny paliatywnej,
 9. świadczenia w hospicjum domowym,
 10. świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci

– u którego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie pielęgniarka lub położna wskazana we wniosku o dofinansowanie wystawiła receptę w postaci elektronicznej, zwanemu dalej „uprawnionym świadczeniodawcą”.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie w siedzibie Świętokrzyskiego OW NFZ w Kielcach przez uprawnionego świadczeniodawcę, poprawnego wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami tj.:

 •  wniosek o udzielenie dofinansowania, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia
 • specyfikacja dofinansowania , którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. Zarządzenia
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą świadczeniodawcę lub przez niego upoważnioną kopie dokumentów potwierdzających nabycie przez świadczeniodawcę i sfinansowanie w 2020 roku ze środków własnych urządzeń informatycznych  – tj. kopie faktur VAT (FV)/rachunków oraz kopie dokumentów potwierdzających zapłatę – na przykład dowodów dokonania przelewu.

Jednocześnie poniesione wydatki nie mogą być objęte dofinansowaniem z innych źródeł.

Uwaga: termin złożenia ww. dokumentów- upływa z dniem 31 grudnia 2020 roku.

Ponadto informujemy, że załącznik nr 2 „Specyfikacja dofinansowania” do Zarządzenia należy przesyłać oprócz wersji papierowej również w formie pliku edytowalnego w formacie Excel na adres e-mail: dofinansowanie@nfz-kielce.pl

 

Kontakt telefoniczny w zakresie pytań dotyczących:

 • oprogramowania (Wydział Informatyki), tel. : 41 / 36 46 238, 188, 103,
 • wysokości dofinansowania (Dział Rozliczania Umów), tel.: 41 / 36 46 282, 235, 152, 283, 220.
Źródło: Dział Rozliczania Umów