Aktualności

Aktualności

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne

23.02.2021

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 23.02.2021 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe, z terminem składania ofert do dnia 9.03.2021 r., w rodzaju leczenie szpitalne w następujących zakresach świadczeń

      I.           PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA

  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA-HOSPITALIZACJA DO ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO 10
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA-HOSPITALIZACJA DO ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO 10 Z POWIKŁANIAMI I CHOROBAMI WSPÓŁISTNIEJĄCYMI

na obszar m. Kielce

   II.           PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ U CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA

  • PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ U CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA – HOSPITALIZACJA DO ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO
  • PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ U CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA – HOSPITALIZACJA DO ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO Z POWIKŁANIAMI I CHOROBAMI WSPÓŁISTNIEJĄCYMI

na obszar m. Kielce

skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej:  1 zł

Ogłoszenia są dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach

Ważne! Dodatkowe informacje:  

1. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia (wzór w załączniku – Klauzula).

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

  • sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;
  • na stronie internetowej:

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/kontraktowanie/kontraktowanie-2021/aplikacja-do-przygotowania-oferty/

publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniu konkursowym, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie” (wzór w załączniku – Oświadczenie personelu)

Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Dodatkowe informacje dostępne pod numerami telefonu: 41 36 46 213/118/124

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego