Aktualności

Aktualności

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

12.05.2021

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 12 maja 2021 zostały ogłoszone postępowania konkursowe, w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w następujących zakresach świadczeń:

  • świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym na obszar m. Kielce i kieleckiego, z terminem składania ofert do 28.05.2021r. (umowa od 1.07.2021 do 30.06.2022r.),
  • perinatalna opieka paliatywna na obszar województwa świętokrzyskiego, z terminem składania ofert do 11.06.2021r. (umowa od 1.08.2021 do 30.06.2022r.)

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej (stawka bazowa): 56,19 zł

Ogłoszenie jest dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach

Ważne! Dodatkowe informacje:  

Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

Klauzula

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;

przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniu konkursowym, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączenie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”

Oświadczenie personelu wykazanego w ofercie

Dokument ten winien być wypełniony dla każdej osoby zadeklarowanej w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Dodatkowe informacje dostępne pod numerami telefonu: 41 36 46 213/118/134

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego