Informacje dla świadczeniodawców dodano: 2010-10-12
Komunikat
Dotyczy składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi na lata 2011-2013

W związku z wykrytym błędem (brak limitów cen) i związaną z tym koniecznością sporządzenia nowych ofert, wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od dnia 1 stycznia 2011r. proszeni są o składanie nowych wniosków w Św. OW NFZ do dnia 29 października 2010r. do godziny 16.00. Oferty złożone po tym terminie rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na ich analizę i ocenę.

Nowe zaproszenie do składania ofert zamieszczone jest w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Jednocześnie informujemy, iż oferenci którzy złożyli już do Św. OW NFZ wnioski o zawarcie umów na lata 2011-2013, proszeni są o ich wycofanie.

Jednocześnie przypominamy, iż w celu zawarcia umowy w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi należy przedłożyć:
 1. Formularz ofertowy w wersji elektronicznej (na płycie CD) wraz z wydrukiem. Wnioskodawca zobowiązany jest do zgłoszenia w formularzu ofertowym co najmniej jednego wyrobu medycznego będącego przedmiotem ortopedycznym lub środka pomocniczego z każdego przedstawianego asortymentu w cenie limitu lub w cenie niższej niż limit, z wyłączeniem wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie.
 2. Oświadczenie wnioskodawcy, którego treść jest zgodna z załącznikiem nr 7 do zarządzenia Nr 58/2009/DSOZ.
 3. Kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2008r., nr 3, poz.10).
 4. Kopie umów z podwykonawcami zawierające zastrzeżenia o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie.
 5. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, w szczególności do złożenia wniosku.
 6. Kopie wpisów do właściwych rejestrów, potwierdzające uprawnienia wnioskodawcy do realizacji świadczeń, określone w § 7 zarządzenia Nr 58/2009/DSOZ.
 7. Kopie dokumentów potwierdzających rejestrację wnioskodawcy jako wytwórcy wykonującego wyroby medyczne na zamówienie, w przypadku zgłoszenia w załączniku nr 1 do umowy przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych wykonywanych na zamówienie.
 8. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób udzielających świadczeń.
 9. Wniosek w sprawie rachunku bankowego sporządzony w Portalu NFZ ( SZOI), zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia Nr 58/2009/DSOZ, przesłany w formie elektronicznej oraz w formie pisemnej. Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione.
Wnioski należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ , 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 9, tel.: (41) 36-46-130.

Czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00-16.00


Od dnia 1 stycznia 2011r. wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrywane w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego ( miesiąca kalendarzowego).

Wnioskodawcy zobligowani są do spełnienia wymogów określonych w obowiązujących aktach prawnych:
 1. Ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2004 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi (Dz. U. Nr 231 poz. 2327).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139, poz.1141).
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 31, poz. 166).
 6. Zarządzenie Nr 58/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi.
 7. Zarządzenie Nr 75/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 26 listopada 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi.
 8. Zarządzenie Nr 10/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 stycznia 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi.

Ikona wydruku
  źródło - Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych  
  Dokument wyświetlono: 2608 razy