BIP - info dodano: 2009-02-11
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
(postępowanie nr 10/2009 )Świętokrzyski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Jana Pawła II 9
25-025 KielceDyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko Referenta w Kancelarii Ogólnej w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym.

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Główne obowiązk
i:

* przyjmowanie korespondencji przychodzącej do Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dostarczonej do Kancelarii i wprowadzenie jej do elektronicznego systemu kancelaryjnego,
* terminowe wysyłanie korespondencji ze Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
* udzielanie zainteresowanym informacji o terminach wpływu i wysyłki przesyłek pocztowych,
* rzetelne wykonywanie zadań zleconych przy wykonywaniu czynności kancelaryjnych.

Wykształcenie
: wyższe

Doświadczenie zawodowe : minimum 1 rok pracy na stanowisku administracyjnym.

Wymagania konieczne:

* kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 210,poz. 2135),
* znajomość podstawowych zagadnień dotyczących działalności Narodowego Funduszu Zdrowia,
* umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
* terminowość i rzetelność,
* komunikatywność,
* sumienność,
* odpowiedzialność,
* dyspozycyjność,
* umiejętność pracy w zespole,

Wymagania pożądane
:

* doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej.


Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U.210 poz. 2135).


Art112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej;
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek  innych niż  określone w pkt 6.
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy, bez zgody Prezesa Funduszu;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy);
* list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych”(Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
* kopie dowodu osobistego

* oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
* kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.


Zainteresowane osoby prosimy o
:
* przesłanie dokumentów w terminie do dnia  25.02.2009r. na adres:
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

z dopiskiem: OFERTA PRACY I NR POSTĘPOWANIA
* lub dostarczenie w zamkniętej kopercie
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

Kancelaria pokój 005 z dopiskiem: OFERTA PRACY I NR POSTĘPOWANIA
Informacje telefoniczne pod nr 041-36-46-229

Inne informacje:


* Oferty otrzymane po terminie, jak również oferty niekompletne nie będą rozpatrywane
(liczy się data wpływu do ŚOW NFZ),
* Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego,
* Oferty kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone,
* Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez wyłonienia kandydata.


Ikona wydruku
  źródło - Wydział Kadr i Szkoleń  
  Dokument wyświetlono: 2401 razy