Sprzedaż składników majątkowych

Sprzedaż składników majątkowych

Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątkowego

29.11.2017

O G ŁO S Z E N I E

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach przy ul. Jana Pawła II nr 9, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego.

 1. Przetarg ofertowy dotyczy samochodu osobowego Volkswagen Jetta 1,9 TDI, nr rejestracyjny TK 93320, numer identyfikacyjny (VIN) WVWZZZ1KZ7M149256, rok produkcji 2007, silnik diesla, pojemność 1896 cm3, moc silnika 77kW (105KM), liczba miejsc 5, sedan 4 drzwiowy, przebieg 279 339 km, kolor nadwozia – czarny, ogumienie – HANKOOK 205/55 R16C.
 2. Samochód można oglądać na terenie Oddziału w Kielcach przy ul. Jana Pawła II nr 9 w dniach od 30 listopada 2017 r. do 11 grudnia 2017 r. w godzinach od 800 – 1500 po uprzednim uzgodnieniu z Panem Michałem Jonakiem tel. (41) 36 46 253.
 3. Cena wywoławcza samochodu wynosi 12 700,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy siedemset złotych 00/100).
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie przez oferenta wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej samochodu, tj. 1 270,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100) w terminie do dnia 12 grudnia 2017 r. do godz. 11:00.
  Dowodem wniesienia wadium będzie pokwitowanie przelewu kwoty pieniężnej narachunek Sprzedającego na konto bankowe: BGK O/Kielce nr 61 1130 1192 0027 6000 2520 0007.

  Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Kielce, ul. Jana Pawła II nr 9, z dopiskiem „Wadium – samochód”.
  Nie wniesienie wadium we wskazanym terminie lub wniesienie wadium w nieprawidłowej wysokości skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 5. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
  a) nazwisko i imię (lub nazwę firmy) oferenta, serię i numer dowodu osobistego lub nr NIP,
  b) adres zamieszkania oferenta bądź siedziby oferenta,
  c) cenę oferowaną za przedmiot przetargu (oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza),
  d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,
  e) dowód dokonania wpłaty wadium,
  f)  numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku niewybrania oferty.
 6. Ofertę, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta – kupno samochodu osobowego”, należy złożyć w siedzibie Sprzedającego w Kielcach, ul. Jana Pawła II nr 9 (Kancelaria, pok. nr 10) do dnia 12 grudnia 2017 r. do godz. 11:00.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 11:30. w siedzibie Świętokrzyskiego OW NFZ przy ul. Jana Pawła II nr 9, pokój nr 113.
 8. Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdzi czy oferenci wnieśli  wadium w należytej wysokości.
 9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały  odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 10. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy.
 11. Kupujący jest związany treścią oferty przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 12. Kupującym zostaje oferent, który zaoferował najwyższą cenę nabycia samochodu spośród złożonych ofert.  
 13. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 14. W przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, Sprzedający wyznaczy Kupującym, którzy złożyli te oferty, nowy termin określony przez Sprzedającego na złożenie ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może być niższa niż od ceny pierwotnie zaoferowanej.
 15. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu. 
 16. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Sprzedający poinformuje Kupującego o terminie zawarcia umowy.
 17. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia poinformowania go o wygranej w przetargu.
 18. Wadium złożone przez Kupującego zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi, w sytuacji gdy Kupujący nie dokona zapłaty ceny nabycia w terminie, o którym mowa w pkt 17 Ogłoszenia.
 19. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium, podpisaniu umowy oraz podpisaniu protokołu wydania przedmiotu sprzedaży.
 20. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan samochodu objętego przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte.
Źródło: Wydział Administracyjno - Gospodarczy