Ważne informacje

Ważne informacje

Komunikat w sprawie wejścia w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. ustawy zmieniającej zasady prowadzenia kontroli przez NFZ

05.06.2019

W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 399), dalej jako „ustawa kontrolerska”, Narodowy Funduszu Zdrowia (NFZ) przekazuje wszystkim podmiotom, u których toczy się obecnie lub toczyć się będzie w najbliższej przyszłości postępowanie kontrolne, prowadzone przez NFZ poniższą informację.

Przepisy ustawy kontrolerskiej wprowadzają istotną zmianę w zakresie zasad organizacji procesu kontroli w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zmiany te będą wprowadzone stopniowo. Ustawodawca przewidział szereg przepisów przejściowych, które umożliwią systematyczne wprowadzenie nowych regulacji.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy kontrolerskiej wszystkie postępowania kontrolne prowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy (a więc przed 1 czerwca 2019 r.) będą prowadzone na zasadach dotychczasowych, a więc w ramach kompetencji dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ. Jednak ze względu na fakt, że Wydziały Kontroli oddziałów wojewódzkich NFZ z dniem 1 czerwca 2019 r. staną się częścią struktury Departamentu Kontroli Centrali NFZ, zasadnicza część korespondencji związanej z prowadzoną kontrolą, którą otrzymają Państwo z NFZ po 1 czerwca 2019 r. będzie pochodziła z nowej struktury – Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach – co nie oznacza zmiany samych zasad prowadzenia kontroli wszczętych przed dniem 1 czerwca 2019 r.

W związku z powyższym prosimy, by korespondencja kierowana do Wydziału Kontroli opatrzona była wyraźnym dopiskiem „Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach” i kierowana na adres: ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce. Informacje dotyczące prowadzonych kontroli można uzyskać również pod nr tel.: Sekretariat TWK XIII Kielce (41) 36-46-320 oraz email: sekretariat.TWK-Kielce@nfz-kielce.pl

Jednocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że wszystkie kontrole wszczęte po dniu 1 czerwca 2019 r. będą prowadzone według nowych uregulowań zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510), w brzmieniu ustalonym przez ustawę kontrolerską, a więc na podstawie postanowień Działu IIIA (art. 61a-61zb) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.