logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Ważne informacje

Drukuj

Ważne informacje

Dla wszystkich Świadczeniodawców.

20-09-2018

Szanowni Państwo,

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach uprzejmie informuje, iż zgodnie z zapisami art. 8 Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), Dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia może ogłosić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oddziału wykaz podmiotów leczniczych, wraz ze wskazaniem profili lub rodzajów komórek organizacyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 i 1515), w których może wystąpić zagrożenie braku dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej lub ciągłości ich udzielania, ze względu na zbyt małą liczbę lekarzy mogących udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w tych podmiotach.

Decyzje w sprawie ewentualnego ogłoszenia w BIP przedmiotowego wykazu, podejmowane będą po przeprowadzeniu szczegółowej analizy zabezpieczenia dostępu do świadczeń, prowadzonej po przekazaniu przez świadczeniodawców szczegółowego uzasadnienia wraz z przekazaniem poniższych informacji obejmujących przede wszystkim:

  • danych o złożonych oświadczeniach lekarzy – sprawozdanie elektroniczne (składane przez wszystkich świadczeniodawców),
  • informacji, których profili /zakresów świadczeń/ rodzajów komórek organizacyjnych świadczeniodawcy dotyczy przedmiotowe zjawisko,
  • informacji o liczbie lekarzy specjalistów, z uwzględnieniem ilości etatów, zgłoszonych do realizacji umowy wg stanu na dzień 31.08.2018 r., w profilu/zakresie świadczeń/rodzaju komórki organizacyjnej, który w ocenie świadczeniodawcy objęty będzie zagrożeniem utrzymania dostępności do świadczeń na skutek złożonych oświadczeń lekarzy o pracy na wyłączność u innego świadczeniodawcy,
  • informacji o wypowiedzeniach pracy złożonych przez lekarzy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy w danym rodzaju świadczeń (tylko świadczenia całodobowe i całodzienne). Jeśli taka okoliczność ma miejsce, to wskazanie w jakiej ilości w stosunku do ogólnej liczby lekarzy zatrudnionych w Państwa placówce oraz w jakiej wielkości przelicznika etatowego lekarze złożyli wypowiedzenia,
  • danych lekarza (imię, nazwisko, NPWZ), który złożył oświadczenie o pracy na wyłączność u innego świadczeniodawcy, którego brak możliwości kontynuacji realizacji świadczeń (całodobowych i całodziennych) wpłynie na występowanie zagrożenia dostępności do świadczeń u świadczeniodawcy,
  • informacji dodatkowych dotyczących zabezpieczenia realizacji świadczeń w danym profilu/zakresie świadczeń/rodzaju komórki organizacyjnej, po uzyskaniu przez świadczeniodawcę informacji o złożeniu przez lekarza oświadczenia o pracy na wyłączność w innym podmiocie leczniczym
  • określenie przez świadczeniodawcę skutku powziętej informacji o złożonym oświadczeniu konkretnego lekarza o pracy na wyłączność w innym podmiocie – informacja o pozostałym personelu zabezpieczającym dostęp do świadczeń.

Wszystkie przypadki rozpatrywane będą indywidualnie i wymagać będą szczegółowego uzasadnienia ze strony świadczeniodawców.

Ponadto prosimy o przedstawienie wszelkich innych danych będących w Państwa posiadaniu oraz informacji faktycznych, będących istotnymi dla przedmiotowej sprawy.

Wszelkie informacje prosimy przekazać do Świętokrzyskiego OW NFZ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2018 roku, pisemnie oraz za pośrednictwem portalu SZOI.

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ w Kielcach
Tel. 41 36 46 138, 240, 124.

Wszystkie aktualności