Ważne informacje

Ważne informacje

Informacja dla świadczeniodawców prowadzących kolejki w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej

18.10.2019

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Rehabilitacji medycznej dla świadczeniodawców prowadzących kolejki w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej, dotycząca zasadności przyjęcia rozwiązania zgodnie z którym, pacjent mimo posiadania jednoczasowo wielu skierowań z różnymi rozpoznaniami na rehabilitację ogólnoustrojową powinien tę rehabilitację odbywać u jednego świadczeniodawcy.

Uważam za zasadne z medycznego punktu widzenia odbywanie jednoczasowo tylko jednej rehabilitacji ogólnoustrojowej zgodnie z regułą, że pacjent jednoczasowo może wpisać się tylko na jedną listę na świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej, nawet jeżeli posiada kilka skierowań z różnymi rozpoznaniami.

Powyższą zasadę można stosować analogicznie w odniesieniu do pozostałych rodzajów rehabilitacji leczniczej udzielanych w warunkach stacjonarnych tj. rehabilitacji neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej, a także kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej.

Powyższe zasady jednoczasowo powinny być także zastosowane u pacjentów realizujących skierowania na rehabilitację leczniczą w warunkach dziennych i ambulatoryjnych, czyli porady lekarskie ambulatoryjne oraz fizjoterapię ambulatoryjną, która jest szczególnie nadużywana przez pacjentów leczących choroby przewlekłe.

Pozostaje jeszcze do rozstrzygnięcia sytuacja dotycząca wcześniejszego oczekiwania pacjenta na realizację świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej, na jedno skierowanie u jednego świadczeniodawcy, gdy nagle wystąpi uraz lub nagłe zachorowanie (np. udar mózgu, zawał serca, zabieg operacyjny narządu ruchu itp.) i pacjent będzie wymagał wczesnej rehabilitacji leczniczej po leczeniu „ostrej” fazy choroby lub urazu. Musi mieć w takiej sytuacji możliwość kontynuacji leczenia rehabilitacyjnego, nie może wtedy blokować go wcześniejsze skierowanie na rehabilitację leczniczą w warunkach stacjonarnych, oddziału dziennego lub poradni rehabilitacyjnej ambulatoryjnej czy fizjoterapii ambulatoryjnej.

Źródło: Dział Uprawnień, Ewidencji i Obsługi Świadczeniobiorców