Ważne informacje

Ważne informacje

Informacja na temat oceny wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na 2022 rok

28.10.2021

Na podstawie §5 ust 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 9) Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Pani Małgorzata Kiebzak informuje, że żaden wniosek o dofinansowanie programu polityki zdrowotnej na 2022 rok nie został zaakceptowany do dofinansowania.

Zgodnie z art. 48d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1285 z późn. zm) Fundusz może przekazać środki na dofinasowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d. ww. ustawy.

Źródło: Zespół Profilaktyki Zdrowotnej