Ważne informacje

Ważne informacje

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący prowadzenia od 1 lipca 2019r. i od 1 września 2019r. harmonogramów przyjęć.

27.09.2019

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach informuje, że w związku z pytaniami napływającymi od świadczeniodawców jak i z oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącymi prowadzenia od 1 lipca 2019r. i od 1 września 2019r. harmonogramów przyjęć Centrala Funduszu Zdrowia zwróciła się z prośbą o zajęcie stanowiska przez Ministerstwo Zdrowia.

Najczęściej zadawanym pytaniem przez świadczeniodawców jest czy harmonogram przyjęć w momencie jego uruchomienia w aplikacji AP-KOLCE powinien uwzględniać wszystkich pacjentów z podziałem na właściwe dla harmonogramu przyjęć kategorie, tj. przyjęty na bieżąco, oczekujący – w przypadku pacjenta wpisanego na listę oczekujących, oczekujący objęty diagnostyką onkologiczną lub leczeniem onkologicznym na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, posiadający prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, kontynuujący leczenie, przyjęty w trybie nagłym, którym przed wejściem w życie przepisów dotyczących harmonogramów przyjęć wyznaczono termin udzielania świadczenia odpowiednio na dzień 1 lipca 2019r. oraz po 1 lipca 2019r., oraz po 1 września 2019r.?

W ocenie Ministerstwa Zdrowia „wszystkie informacje, jakimi ma być opisany świadczeniobiorca wpisany do harmonogramu przyjęć (w tym kody kategorii świadczeniobiorcy w harmonogramie przyjęć) będą wymagane w stosunku do osób wpisywanych od momentu rozpoczęcia prowadzenia harmonogramu, tj. albo od 1 lipca 2019r. albo od 1 stycznia 2020r. (czyli pierwsi pacjenci powinni być opisani zgodnie z wymaganiami, jeśli zgłosili się po 1 lipca 2019r. albo 1 stycznia 2020r.). Zasada ta nie dotyczy osób wpisywanych na listy oczekujących, gdyż w tym zakresie zasady się nie zmieniają. Jednakże aby harmonogram przyjęć mógł spełniać przeznaczone mu funkcje, należy przyjąć, że z dniem jego uruchomienia powinien on uwzględniać co najmniej imię i nazwisko oraz PESEL osób, którym przed wejściem w życie rozwiązań dotyczących harmonogramów wyznaczono terminy odpowiednio po 1 lipca albo 1 września 2019r. (świadczenia w AP KOLCE) czy po 1 stycznia 2020r. (inne świadczenia), a nie są wpisane na listy oczekujących. W innym przypadku świadczeniodawca przy wyznaczaniu kolejnych terminów nie wiedziałby jakimi wolnymi terminami dysponuje. Oznacza to, że w harmonogramie powinny znaleźć się wskazane dane osób kontynuujących leczenie (w znacznej większości) oraz posiadających prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością. Pozostałe kategorie, jakie można przyznać osobom wpisywanym do harmonogramu – zakładają wpis w dniu udzielania świadczenia (tj. kategoria przyjęty na bieżąco oraz przyjęty w trybie nagłym).

W przypadku świadczeniodawców, którzy zostali zobowiązani do prowadzenia harmonogramów przyjęć od 1 lipca 2019r. ale ze względu na opóźnienie spowodowane dostosowaniem AP-KOLCE rozpoczęli prowadzenie tych harmonogramów od 1 września br. należy przyjąć, że nie powinni oni ponosić negatywnych konsekwencji niedostosowania aplikacji w terminie, i wstecznie uzupełniać harmonogram o pełny zakres wymaganych danych. W zależności od przyjętych sposób rejestrowania – wobec braku wytycznych wskazujących zalecany sposób postępowania w okresie, kiedy AP-KOLCE nie umożliwiało prowadzenia harmonogramu przyjęć – dla wielu świadczeniodawców mogłoby to być utrudnione lub niemożliwe, co stwarza ryzyko, że dane byłyby niepełne lub niewiarygodne.”

Źródło: Dział Uprawnień, Ewidencji i Obsługi Świadczeniobiorców