Ważne informacje

Ważne informacje

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju leczenie stomatologiczne

24.01.2020

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 24.01.2020r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe, z terminem składania ofert do dnia 07.02.2020 r., w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie:

świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii obszar: opatowski 2606, (14 000 pkt./m-c),

 

Cena oczekiwana wynosi 1,16 zł

 

Wielkość etatu przeliczeniowego w zakresie świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii wynosi 15 000 punktów na miesiąc.

Minimalny wymiar czasu pracy dla całego etatu przeliczeniowego – 30 godzin tygodniowo, tj. 5 dni w tygodniu – 6 godzin, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00 (nie dotyczy gabinetu stomatologicznego zlokalizowanego w szkole).

Postępowania skierowane są do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.04.2020r. do 30.06.2022r. (okres finansowania 01.04.2020 r. – 31.12.2020 r.)

Ogłoszenie jest dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach.

 

 

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

-sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;

 

-na stronie internetowej:

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/kontraktowanie/kontraktowanie-2020/aplikacja-do-przygotowania-oferty/

publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

 

Ważne:  

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniu konkursowym, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

 

Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia (treść w załączniku z klauzulą).

 

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu: 41 36 46 234, -246

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego