Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 24/ZP/2007

19.12.2007

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowanianr: 24/ZP/2007

ŚwiętokrzyskiOddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach napodstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu na dostawę serwera i 8 szt. zestawówkomputerowych, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

– Oferta Nr 1 – ITCOTELEINFORMATYKA sp. z o.o., 25-616 Kielce ul. Towarowa 22;

Oferta Nr 2COMPLEXCOMPUTERS sp. z o.o., 25-520 Kielce, ul. Targowa 18;

– Oferta Nr 3 – ARCOP Rafał Piecaba,  25-548 Kielce, ul. Okrzei 65.

Odrzuceniu podlega następująca oferta:

1). Oferta Nr 3 – ARCOPRafał Piecaba,  25-548 Kielce, ul.Okrzei 65. Niniejsza oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „(…) jej treść nie odpowiada treścispecyfikacji istotnych warunków zamówienia (…).” Wykonawca nie określiłprzedmiotu zamówienia w zakresie zestawu komputerowego. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonanowyboru oferty najkorzystniejszej.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 1 tj.: ITCO TELEINFORMATYKA sp. z o.o., 25-616 Kielce ul. Towarowa 22. Oferta ta spełniła wszystkie wymogipostawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia i uzyskała 100 pktna 100 możliwych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacjąprzyznaną Wykonawcom w kryterium cena, przedstawia się następująco:

Numer oferty

Liczba punktów
w kryterium: cena

Razem

1

100

100

2

92,29

92,29

Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy