Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 23/ZP/2007

19.12.2007

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowanianr: 23/ZP/2007

            ŚwiętokrzyskiOddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach napodstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych oraz sanitariatów i pomieszczeńogólnodostępnych, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

– Oferta Nr 1 – SKAREM sp. zo.o., 37-450 Stalowa Wola, ul. 1 Sierpnia 34;

Oferta Nr 2DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA sp. z o.o.,ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica;

– Oferta Nr 3 – BIUROZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI „LOKUM”, Tumlin-Dąbrówka 69A, 26-050 Zagnańsk;

– Oferta Nr 4 – PRZEDSIĘBIORSTWOWIELOBRANŻOWE „KARABELA-CK” sp.z o.o., ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce;

– Oferta Nr 5 – PRZEDSIĘBIORSTWOUSŁUGOWO-HANDLOWE „CEDROX”, ul. Marszałka Piłsudskiego 18/54, 25-431Kielce;

– Oferta Nr 6 – PRZEDSIĘBIORSTWOUSŁUG PORZĄDKOWYCH „MAAG”, ul. Niska 5/2, 25-317 Kielce; PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „MAAG II”, ul. Niska5/2, 25-317 Kielce;

– Oferta Nr 7 – PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „FILPEX”, ul. Nowaka Jeziorańskiego 73, 25-408 Kielce;

– Oferta Nr 8 – WOLF SŁUŻBA OCHRONY sp. z o.o., ul. Juliusza Lea116, 30-133 Kraków;

– Oferta Nr 9 – „EL’COP”, ul. Górna 7, 25-415 Kielce.

Odrzuceniu podlegają następujące oferty:

1).   Oferta Nr 1 – SKAREMsp. z o.o., 37-450 Stalowa Wola, ul. 1 Sierpnia 34.

Niniejsza oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „(…) jej treść nie odpowiada treścispecyfikacji istotnych warunków zamówienia (…).” Wykonawca nie przedstawiłdokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w ww. postępowaniu tj.dokumentu potwierdzającego należyte zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat,licząc od dnia upływu terminu do składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednej, trwającejnie krócej niż 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu, usługi sprzątaniaw obiektach biurowych, o łącznej powierzchni przekraczającej 1000 m2.

2).   Oferta Nr 3 – BIUROZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI „LOKUM”, Tumlin-Dąbrówka 69A, 26-050 Zagnańsk.

Niniejsza oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „(…) jej treść nie odpowiada treścispecyfikacji istotnych warunków zamówienia (…).” Wykonawca nie przedstawiłdokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w ww. postępowaniu tj.aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisiedo ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisudo rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionegonie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz dokumentupotwierdzającego należyte zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat, licząc od dniaupływu terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednej, trwającej nie krócej niż 12miesięcy w ramach jednego kontraktu, usługi sprzątania w obiektachbiurowych, o łącznej powierzchni przekraczającej 1000 m2.

3).   Oferta Nr 5 – PRZEDSIĘBIORSTWOUSŁUGOWO-HANDLOWE „CEDROX”, ul. Marszałka Piłsudskiego 18/54, 25-431Kielce.

Niniejsza oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „(…) jej treść nie odpowiada treścispecyfikacji istotnych warunków zamówienia (…).” Wykonawca nie przedstawiłdokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w ww. postępowaniu tj.dokumentu potwierdzającego należyte zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat,licząc od dnia upływu terminu do składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednej,trwającej nie krócej niż 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu, usługisprzątania w obiektach biurowych, o łącznej powierzchni przekraczającej 1000 m2.

4).   Oferta Nr 8 –WOLF SŁUŻBA OCHRONY sp. z o.o., ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków.

Niniejsza oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „(…) jej treść nie odpowiada treścispecyfikacji istotnych warunków zamówienia (…).” Wykonawca nie przedstawiłdokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w ww. postępowaniu tj.dokumentu potwierdzającego należyte zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat,licząc od dnia upływu terminu do składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednej,trwającej nie krócej niż 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu, usługisprzątania w obiektach biurowych, o łącznej powierzchni przekraczającej 1000 m2.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonanowyboru oferty najkorzystniejszej.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano OFERTĘNr 2 tj.: DGP DOZORBUD GRUPA POLSKAsp. z o.o., ul. NajświętszejMarii Panny 5e, 59-220 Legnica.

Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunkówokreślonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ww. ofertaprzedstawiła najniższą cenę i uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacjąprzyznaną Wykonawcom w kryterium cena, przedstawia się następująco:

Numer oferty

Liczba punktów w kryterium:
cena

Razem

2

100

100

4

46,72

46,72

6

67,50

67,50

7

82,13

82,13

9

91,84

91,84

Przeniesiono do archiwum