Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr WAG.261.1.5.2015

18.08.2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia większej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

Postępowanie znak: WAG.261.1.5.2015

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach.

Źródło: Wydział Administracyjno - Gospodarczy