Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr WAG.261.1.6.2015

26.11.2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

 

Znak postępowania: WAG.261.1.6.2015

Narodowy Funduszu Zdrowia Świętokrzyski Oddział Wojewódzki z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitariatów i pomieszczeń ogólnodostępnych.