Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 3/ZP/2008

09.06.2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

Nr postępowania 3/ZP/2008

            Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach, ogłasza przetarg nieograniczony na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych oraz sanitariatów i pomieszczeń ogólnodostępnych.

Wydział Administracyjno-Gospodarczy