Dla Pacjenta

Rehabilitacja

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia ubezpieczonym rehabilitację leczniczą w warunkach:

 • ambulatoryjnych,
 • domowych,
 • ośrodka dziennego,
 • stacjonarnych.

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

Są to specjalistyczne świadczenia zdrowotne udzielane w gabinecie fizjoterapii. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy lekarz poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy). NFZ finansuje do 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.
Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Rehabilitacja w warunkach domowych

Jest to świadczenie opieki zdrowotnej udzielane w miejscu zamieszkania pacjentom, którzy nie poruszają się samodzielnie i nie mają możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej oraz  z zaburzeniami funkcji motorycznych  spowodowanych jednostkami chorobowymi wmienionymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej z póź, zm. Po otrzymaniu skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjent zgłasza się do placówki, mającej umowę z NFZ, gdzie ustala termin wizyty lekarskiej w domu. Każdy świadczeniodawca mający kontrakt w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnych ma obowiązek świadczyć opiekę domową dorosłym i dzieciom. Czas rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. Wykonuje się do 5 zabiegów dziennie, przy czym rehabilitacja powinna trwać nie krócej niż jedną godzinę dziennie. Pacjent lub opiekun potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem w karcie zabiegów.

Świadczenia rehabilitacyjne w ośrodku lub oddziale dziennym

Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym przysługuje pacjentom, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym to zabiegi obejmujące kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach,  przebytych operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych. Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od 3 do 6 tygodni przez 5 dni w tygodniu, średnio po 5 zbiegów dziennie.
 • Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym realizuje wielospecjalistyczną, kompleksowa rehabilitacje dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Do tego rodzaju rehabilitacji kierują lekarze poradni specjalistycznych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarze z oddziałów:
  • neonatologicznej,
  • rehabilitacyjnej,
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  • neurologicznej,
  • reumatologicznej,
  • chirurgii dziecięcej.
 • Rehabilitacja słuchu i mowy obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad pacjentem z uszkodzonym słuchem. Do tego rodzaju rehabilitacji kierują lekarze poradni specjalistycznych:
  • otolaryngologicznej,
  • otolaryngologii dziecięcej,
  • audiologii i foniatrii.
 • Rehabilitacja wzroku obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad pacjentem z uszkodzonym wzrokiem. Do tego rodzaju rehabilitacji kierują lekarze poradni specjalistycznych:
  • okulistycznej,
  • neurologicznej.

Czas trwania rehabilitacji zarówno dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, słuchu i mowy, jak i wzroku wynosi do 120 osobodni w roku kalendarzowym.

 • Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku lub oddziale dziennym to świadczenia udzielane pacjentom po ostrych przebiegach schorzeń sercowo-naczyniowych, a także po przebytych zabiegach kardiochirurgicznych, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych. Do tego rodzaju rehabilitacji kieruje lekarz:
  • oddziału kardiologii,
  • oddziału kardiochirurgii,
  • oddziału chorób wewnętrznych,
  • poradni kardiologicznej.

Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej ustala lekarz ośrodka dziennego. NFZ finansuje rehabilitację do 24 dni w ciągu kwartału.

 • Rehabilitacja pulmonologiczna w ośrodku lub oddziale dziennym jest kontynuacją leczenia powikłanych lub przedłużających się chorób płuc i układu oddechowego. Odbywa się w szpitalu, a skierowanie wystawia lekarz oddziału szpitalnego, w którym obywało się podstawowe leczenie. Trwa ona do 3 tygodni, a w przypadku dzieci od  4-6 tygodni. Natomiast rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii prowadzona jest w naturalnych, podziemnych komorach solnych. Czas trwania terapii ustala indywidualnie lekarz ośrodka dziennego i nie może ona być krótsza niż 14 dni i nie dłuższa niż 24 dni.

Rehabilitacja udzielana w warunkach stacjonarnych

Świadczenia te skierowane są do pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowej opieki pielęgniarskiej.

 • Stacjonarna rehabilitacja ogólnoustrojowa przeznaczona jest dla pacjentów, wymagających wszechstronnego postępowania usprawniającego i jednocześnie innych działań terapeutycznych, profilaktycznych, diagnostycznych i edukacyjnych. Skierowania wystawiane są przez lekarzy specjalistów poszczególnych oddziałów. Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie. Czas trwania rehabilitacji wynosi do 6 tygodni, średnio po 5 zabiegów dziennie.
 • Stacjonarna rehabilitacja neurologiczna realizowana jest przez oddziały rehabilitacji neurologicznej i oddziały o profilu ogólnorehabilitacyjnym. Skierowana jest do pacjentów wszystkich grup wiekowych, ze schorzeniami neurologicznymi, wymagających jednocześnie całodobowego nadzoru. Rehabilitacja neurologiczna dzieli się na: wczesną, wtórną i rehabilitację ciężkich uszkodzeń. Wybór rodzaju rehabilitacji ustala lekarz oddziału szpitalnego na podstawie oceny stanu zdrowia, dysfunkcji układu nerwowego i oceny stopnia niepełnosprawności. Jej długość zależy od rodzaju prowadzonej rehabilitacji neurologicznej.
 • Stacjonarna rehabilitacja pulmonologiczna adresowana jest do pacjentów wymagających kontynuacji leczenia powikłanych lub przedłużających się chorób płuc i układu oddechowego. Odbywa się w szpitalu. Kieruje na nią lekarz oddziału szpitalnego, gdzie obywało się podstawowe leczenie. Trwa do 3 tygodni przez 6 dni w tygodniu i wynosi 5 zabiegów dziennie. W przypadku dzieci rehabilitacja trwa od 4 do 6 tygodni.
 • Stacjonarna rehabilitacja kardiologiczna udzielana jest chorym bez powikłań pooperacyjnych lub po ich ustąpieniu. Termin przyjęcia do oddziału rehabilitacji uzgadniają  między sobą lekarz oddziału szpitalnego z lekarzem kierującym. Czas trwania rehabilitacji wynosi do 4 tygodni w przypadku zawału serca lub operacji wieńcowej lub zastawkowej. A do 2 tygodni w przypadku stanów po koronaroplastyce, ostrym incydencie wieńcowym bez wykonania koronaroplastyki lub operacjach kardiochirurgicznych bez wykonania sternotomii.
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej