Aktualności

Aktualności

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

14.09.2022

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 14.09.2022 r. zostały ogłoszone postępowania o zawarcie umów w trybie konkursu ofert w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie Program badań przesiewowych raka jelita grubego na obszarach powiatów:

buski
jędrzejowski
kazimierski
Kielce i kielecki
konecki
opatowski
ostrowiecki
pińczowski
sandomierski
skarżyski
starachowicki
staszowski
włoszczowski

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej wynosi: 12,74 zł.

Ogłoszenie skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 15.11.2022 r. do 31.10.2027r. (okres finansowania 15.11.2022 r. – 31.12.2022 r.)

Ogłoszenie o postępowaniu dostępne jest w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Harmonogram postępowań

 • ogłoszenie postępowań: 14.09.2022r.
 • termin składania ofert: 28.09.2022r.
 • otwarcie ofert: 30.09.2022r. (godziny zgodnie z ogłoszeniem)
 • zakończenie części jawnej: 24.10.2022r.
 • rozstrzygnięcie postępowania: 10.11.2022r.
 1. Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.
 2. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

Klauzula dla oferenta

oraz dołączenia do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”.

Dokument ten winien być wypełniony dla każdej osoby zadeklarowanej w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Oświadczenie personelu

 1. Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty i oświadczenia zostały wskazane w zarządzeniu Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmienione (ze zm.)

Dodatkowe informacje dla Oferentów:

Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w aktach prawnych wymienionych w Ogłoszeniu o postępowaniu.

 1. Zgodnie z pkt. 6 Warunki finansowania świadczeń załącznika nr 7 do zarządzenia [1] Świadczeniodawca obowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne procedury diagnostyczne (w ramach jednej umowy – zgodnie z katalogiem świadczeń – załącznik nr 1 do zarządzenia [1]) – realizacja świadczeń w znieczuleniu ogólnym (warunek wymagany).
 1. Świadczenia mogą odbywać się tylko w ramach innego harmonogramu pracy pracowni niż w kolonoskopii w ramach ASDK.
 2. Realizator ma obowiązek zapewnić zgłoszenia raków jelita grubego do regionalnego rejestru nowotworów lub Krajowego Rejestru Nowotworów.

Każdy oferent zobowiązany jest do złożenia:

 • oświadczenia, czy do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania, będzie wykorzystywana inwestycja, o której mowa w art. 95d ustawy [2] zwanej dalej: Ustawą, której wartość kosztorysowa przekracza 2 mln zł (niezależnie od źródła finansowania tej inwestycji)
 • w sytuacji wykorzystywania ww. inwestycji do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania – należy dodatkowo przedłożyć pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI), o której mowa w art. 95d ust. 1 Ustawy,

Poza dokumentami formalnymi wynikającymi z aktów prawnych [3], do oferty należy dołączyć:

oświadczenia, zaświadczenia, dokumenty potwierdzające odbycie kursów, certyfikaty potwierdzające posiadanie przez personel medyczny zgłoszony w ofercie wymaganych kwalifikacji (dot. specjalizacji, udokumentowanych umiejętności i doświadczenia) do realizacji świadczeń w programie badań przesiewowych raka jelita grubego, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia[4].

Powyższe dotyczy:

– lekarza specjalisty w dziedzinie gastroenterologii

– lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub chirurgii lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii onkologicznej, lub lekarza z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej lub chorób wewnętrznych posiadającego udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania określonych badań endoskopowych przewodu pokarmowego – należy przez to rozumieć, posiadanie jednego z trzech dokumentów:

 • dyplom umiejętności PTG-E – Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii lub
 • dyplom umiejętności PTCH – Polskiego Towarzystwa Chirurgów lub
 • zaświadczenie o ukończeniu Tygodniowego Szkolenia u Koordynatora PBP (Programu Badań Przesiewowych).

– pielęgniarki z ukończonym kursem w dziedzinie endoskopii lub pielęgniarki posiadająca tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,

– lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia z anestezjologii lub anestezjologii i intensywnej terapii lub specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub

– lekarza w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii bezpośrednio nadzorowanego przez lekarza specjalistę z anestezjologii lub anestezjologii i intensywnej terapii – zaświadczenie od organizatora specjalizacji oraz oświadczenie oferenta podpisane przez lekarza specjalistę z anestezjologii lub anestezjologii i intensywnej terapii o nadzorowaniu lekarza w trakcie specjalizacji,

– pielęgniarki posiadającej tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

W ofercie należy wykazać pomieszczenia oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną zgodne z wymogami w rozporządzeniu[4] i [5], tzn. wyszczególnić wszystkie pozycje.

Na dzień złożenia oferty, oferent zobowiązany jest do posiadania wymaganych zasobów.

Ponadto:

 • w przypadku współpracy z podwykonawcą, do oferty należy dołączyć kopię aktualnej umowy na podwykonawstwo, dotyczącej badania histopatologicznego (bez warunków finansowych) zawierającej postanowienia o okresie jej obowiązywania i poddaniu się kontroli NFZ.
 • oprócz kopii polisy OC – oświadczenie, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na cały okres obowiązywania umowy.

Podstawa prawna:

[1] Zarządzenie Nr 111/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne,

[2] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)

[3] Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.)

[4] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2209 z późn. zm.).

[5] Rozporządzanie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2022 poz. 402)

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerami telefonów: 41 36 46 234, 41 36 46 161.

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego