Informacja dla świadczeniodawców

02.01.2012
Komunikat
dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

Świętokrzyski OW NFZ informuje, iż w dniu 30-12-2011r. udostępnione zostały raporty zwrotne za m-c grudzień 2011r. (dwunasty okres sprawozdawczy – wg stanu na dzień 01 grudnia 2011r.), po weryfikacji przeprowadzonej przez Świętokrzyski OW NFZ oraz Centralę NFZ w zakresie: deklaracji zdublowanych pomiędzy oddziałami Funduszu, osób zmarłych, z unieważnionymi nr PESEL, a także osób bez potwierdzonego prawa do świadczeń w okresie ostatnich 6-ciu miesięcy w oparciu o dane z MSWiA i Centralny Wykaz Ubezpieczonych. W procesie weryfikacji nie uznano również deklaracji wyboru złożonych ponad ustalony w umowie limit liczby świadczeniobiorców objętych opieką przez lekarza/pielęgniarkę/położną poz w przypadkach, w których świadczeniodawca nie złożył uzasadnionego wniosku i nie uzyskał stosownej zgody Dyrektora Świętokrzyskiego OW NFZ.

Dział Uprawnień, Ewidencji i Obsługi Świadczeniobiorców