Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 8/ZP/2014

28.11.2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

Nr postępowania 8/ZP/2014

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na uzupełnienie systemu klimatyzacji w 27 pomieszczeniach biurowych w siedzibie Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach.

Przeniesiono do archiwum 2015-02-17

Wydział Administracyjno-Gospodarczy