Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr WAG.261.1.7.2015

01.12.2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

 

Znak postępowania: WAG.261.1.7.2015

Narodowy Fundusz Zdrowia Świętokrzyski Oddział Wojewódzki z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na usługę ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych

Źródło: Wydział Administracyjno - Gospodarczy