Aktualności

Aktualności

Informacje dla świadczeniodawców

31.10.2014

ANEKSOWANIE UMÓW WIELOLETNICH W RODZAJU: LECZNICTWO

UZDROWISKOWE NA OKRES OD 01.01.2015 ROKU DO 31.12.2015 ROKU

 

Informujemy wszystkich Świadczeniodawców realizujących w roku 2014 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe o udostępnieniu definicji postępowania aktualizacyjnego na 2015 r. będących podstawą aneksowania umów na 2015 r. Dokumentację aktualizacyjną należy wykonać na w programie NFZ-KO, w oparciu o zapytanie ofertowe właściwe dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

W celu prawidłowego przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej, Świadczeniodawcy zobowiązani są do:

 • Dodania w strukturze organizacyjnej w portalu SZOI wszystkich przedsiębiorstw podmiotu leczniczego, w którym realizowane są świadczenia umowne, stosownie do treści aktualnych wpisów do rejestru podmiotów leczniczych;
 • Uaktualnienia informacji o potencjale w Portalu SZOI;
 • Wygenerowania i pobrania profilu Świadczeniodawcy (dodanie wersji profilu NFZ-KO),
 • Pobranie pliku zapytania ofertowego dla postępowania w trybie umów wieloletnich – w załączeniu
 • Pobrania i instalacji aplikacji ofertowej NFZ-KO dostępnej na stronie Centrali NFZ, link: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=2&dzialnr=2&artnr=3873
 • Zaimportowania do NFZ-KO profilu Śwaidczeniodawcy oraz zapytania ofertowego dla postępowania na rok 2015, dostępnego na stronie internetowej www. nfz-kielce.pl
 • Przygotowanie formularzy dokumentacji aktualizacyjnej w wersji papierowej i elektronicznej.
 • Oferta elektroniczna na nośniku elektronicznym winna zawierać następujący opis:
  – wyraz: „Oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe",
  – nazwę i adres Świadczeniodawcy.
 • Wydrukowania formularza dokumentacji aktualizacyjnej zgodnego z wersją elektroniczną, a następnie opatrzenia każdej strony tego wydruku podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania Świadczeniodawcy.
 • Wydruku formularza dokumentacji oraz nośnika elektronicznego należy umieścić w zaklejonej kopercie. Opis koperty powinien zawierać następujące informacje:
  – wyraz: „Oferta aktualizacyjna- lecznictwo uzdrowiskowe",
  – nazwę i adres Świadczeniodawcy.

Ponadto przypominamy, że:

 1. Z zapytania aktualizacyjnego należy wybrać wyłącznie te zakresy świadczeń, które były przedmiotem propozycji finansowej Oddziału Funduszu, a także wpisać ilości i ceny świadczeń.
 2. Aktualizacja winna być sporządzona z zachowaniem należytej staranności, w szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe przedstawienie potencjału wykonawczego Świadczeniodawcy (personelu medycznego, jego harmonogramów pracy oraz kwalifikacji).
 3. Dokumentacja aktualizacyjna przekazana na nośniku w wersji elektronicznej winna być zgodna z wydrukiem papierowym.
 4. Wydruk wersji papierowej dokumentacji aktualizacyjnej powinien być kompletny a kody kreskowe nie powinny być rozmazane.

Wskazujemy, że przesłana przez Państwa dokumentacja aktualizacyjna będzie przedmiotem merytorycznej analizy pod względem spełnienia przez Świadczeniodawcę wymogów koniecznych do realizacji świadczeń w roku 2015, które potwierdzą Państwo na oświadczeniach przesłanych przez Świętokrzyski OW NFZ.

Uwaga! W przypadku, gdy Świadczeniodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Świadczeniodawcy, w szczególności do złożenia oferty aktualizacyjnej, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą.

Komplet dokumentacji, tj.:

 • dokumentację aktualizacyjną (wydruk- podpisany i opieczętowany + płyta CD z wersją elektroniczną dokumentacji);
 • oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Świadczeniodawcę warunków koniecznych do realizacji świadczeń;
 • wypis z ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, znajdujących się na obszarze uzdrowiska, prowadzonej przez naczelnego lekarza uzdrowiska (Zarządzenie nr 63/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2014 r.),

należy składać od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00 w budynku Świętokrzyskiego OW NFZ przy ul. Jana Pawła II 9 w Kielcach lub przesłać pocztą w terminie do dnia 7 listopada 2014 roku.

Aneksowanie umów wieloletnich o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na rok 2015 regulują następujące akty prawne:

 • Zarządzenie Nr 57/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 października 2013 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienione Zarządzeniem Nr 74/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r., zmienione Zarządzeniem Nr 63/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2014 r.,
 • Zarządzenie Nr 65/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe,
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2008.81.484),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2012, poz. 452),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2013.931, z późn.zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. 2008.164.1027, z późn.zm.),
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2013.217),
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2005.167.1399).

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego