Aktualności

Aktualności

Informacje dla świadczeniodawców

18.06.2014

Informacja dotycząca postępowania konkursowego
w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (SPO)

Świętokrzyski OW NFZ informuje, iż w dniu 16.06.2014 roku zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w rodzaju SPO, skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowy z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno opiekuńczym/opiekuńczo leczniczym na okres 14 lipca 2014 r. – 30 czerwca 2017 r.

Cena oczekiwana osobodnia: 76 zł

Ogłoszenie postępowań dostępne jest w Publikatorze informacji o postępowaniach.

W celu sprawnego przeprowadzenia konkursu ofert Świętokrzyski OW NFZ prosi o dołączenie do dokumentacji ofertowej kopii dokumentów potwierdzających gotowość do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej każdej z osób wymienionych w formularzu ofertowym (umowa cywilnoprawna, umowa o pracę lub pisemne zobowiązanie do zawarcia jednej z ww. umów) oraz kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu wykazanego w ofercie (prawa wykonywania zawodu, certyfikaty, kursy specjalistyczne itp.)

Sekcja ds. Lecznictwa Zamkniętego