Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

15.03.2016

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji zapisów zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 110/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne w części dotyczącej liczenia ryczałtu dobowego dla SOR oraz IP Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje.

Zagadnienia dotyczące zasad sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym, oraz izbie przyjęć regulują przepisy Rozdziału 5 obowiązującego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Świadczeniodawca obowiązany jest do sprawozdawania w raporcie statystycznym w szczególności następujących danych:

  1. Rozpoznania zasadniczego i nie więcej niż trzech rozpoznań współistniejących, według ICD 10;
  2. Istotnych procedur medycznych łącznie z datą ich wykonania wg wskazanych przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy wersji ICD-9

Jak uszczegółowiono w § 14 ww. zarządzenia w sytuacji udzielania świadczeń w SOR lub IP świadczeniodawca obowiązany jest do sprawozdawania wszystkich wykonanych procedur medycznych wg ICD–9, zgodnie z wykazem określonym odpowiednio w załączniku nr 5 lub w złączniku nr 5d do zarządzenia.

Ponadto sprawozdawanie wykonania procedur z kategorii wyższej uwarunkowane jest koniecznością wykonania procedur z kategorii niższych, np. w przypadku sprawozdania procedury z kategorii IV niezbędnym jest sprawozdanie wykonania przynajmniej po jednej procedurze z kategorii od I do III (tzn. przynajmniej jedna procedura z kat. I oraz przynajmniej jedna procedura z kat. II oraz przynajmniej jedna procedura z kat. III).

Wyjątek od ww. zasady został wskazany w § 14 ust. 1b zarządzenia i dotyczy zasad sprawozdawania procedur z kategorii V i VI. Niniejsza sprawozdawczość uzależniona jest bowiem od wykonania przynajmniej jednej procedury z danej kategorii oraz minimum trzech procedur z kategorii z przedziału I-IV, tzn. nie jest wymagane, aby była to przynajmniej jedna procedura ze wszystkich niższych kategorii (np. jedna z kat. I+ jedna z kat. II+ jedna z kat. IV lub jedna z kat I+ jedna z kat. II+ jedna z kat. III –itp.)

Źródło: Sekcja ds. Lecznictwa Zamkniętego