Aktualności

Aktualności

Informacje dla świadczeniodawców

27.11.2013
Aneksowanie umowy na realizację recept –
– zmiana numeru konta bankowego podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny

W przypadku, kiedy podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny zamierza dokonać zmiany numeru rachunku bankowego, powinien:

I. ETAP ELEKTRONICZNY

 1. Zalogować się na Portalu Świadczeniodawcy (SZOI);
 2. Wybrać:
  Menu: Umowy > Konta bankowe > Wnioski


   

 3. Wybrać: Dodawanie wniosku

 4. W polu „Rodzaj wniosku” wybrać: w ramach obecnej umowy
  Po wpisaniu numeru konta kliknąć: Dalej

 5. W kolejnym etapie zostanie wyświetlone podsumowanie wprowadzonych informacji. Jeśli numer konta został wprowadzony poprawnie należy Zatwierdzić dane.

 6. Opcja Zatwierdź spowoduje zapis wniosku na liście ze statusem wprowadzony. Dostępna opcja Przekaż umożliwi przekazanie wersji elektronicznej wniosku do OW NFZ

 7. Kliknięcie na opcję Zatwierdź spowoduje zmianę statusu wniosku na przekazany

 8. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie wniosku. Opcja Wydruk uruchomi proces generowania wniosku o zmianę rachunku bankowego

 9. W celu pobrania wniosku należy wybrać opcję Pobierz plik

 10. Po pobraniu wniosku należy zamknąć okno, korzystając z opcji Zakończ

II. ETAP PISEMNY

Dostarczyć do ŚwOW NFZ wersję papierową wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego (patrz powyżej).
Wniosek musi zostać podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny.
Na podstawie wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego Fundusz sporządza aneks do umowy na realizację recept.

Wydział Gospodarki Lekami