Aktualności

Aktualności

Informacje dla świadczeniodawców

16.12.2014

Świadczeniodawcy realizujący umowy wieloletnie do 31.12.2015 r. w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne (ZPO) – dodanie nowego miejsca udzielania świadczeń.

Dokumentację aktualizacyjną należy wykonać w programie NFZ-KO w oparciu o zapytanie ofertowe dla rodzaju świadczeń ZPO, publikowane poniżej:

zapytanie ofertowe – do pobrania: 13-15-000006/ZPO/12/2/-/05

Prosimy o wydrukowanie wyłącznie części I oraz VI wersji papierowej formularza dokumentacji aktualizacyjnej zgodnej z wersją elektroniczną, a następnie opatrzenie każdej ze stron czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką imienną świadczeniodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania.

Ponadto do koperty zawierającej dane aktualizacyjne należy załączyć:

  • oświadczenie wnioskodawcy – zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2013/DSOZ Prezesa  Narodowego  Funduszu  Zdrowia z  dnia  24  grudnia  2013 r.  
  • oświadczenie wnioskodawcy o wpisach do rejestrów – załącznik nr 3  do  Zarządzenia Nr 90/2013 /DSOZ  Prezesa  Narodowego  Funduszu  Zdrowia z  dnia  24 grudnia 2013r.
  • pełnomocnictwo do składania oświadczeń  woli  w  imieniu  wnioskodawcy w przypadku gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika
  • polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na nowe miejsce udzielania świadczeń za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136 b ust. 2 ustawy
  • w przypadku dodania nowego podwykonawcy/ów – kopie umów z podwykonawcami zawierające zastrzeżenia o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie

Dokumentację aktualizacyjną należy złożyć do dnia 22 grudnia 2014 roku w siedzibie Św. OW NFZ w Kielcach ul. Jana Pawła II 9, co będzie stanowiło podstawę do obowiązywania aneksu do umowy od 01.01.2015 r.

Od dnia 1 stycznia 2015 r., zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 90/2013/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne (z późn. zm.), dokumentacja aktualizacyjna złożona nie później niż na 14 dni przed końcem miesiąca, będzie stanowiła podstawę do podpisania aneksu do umowy od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zgłoszono zmiany.

Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych