Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie ogłoszenia postępowania w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

31.10.2022

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 28 października 2022 roku zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe.

Termin obowiązywania umów: od 1 grudnia 2022 roku do 30 czerwca 2027 roku.

 • B.56 – Leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61), w tym leki

na obszar województwa świętokrzyskiego.

 • B.100 – leczenie chorych na oporną i nawrotową postać klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu (ICD-10: C81), w tym leki

na obszar województwa świętokrzyskiego.

 • B.133 – profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą (ICD-10: G43), w tym leki

na obszary:

 1. Grupa powiatów: Miasto Kielce, kielecki,
 2. Grupa powiatów: konecki, włoszczowski,
 3. Grupa powiatów: jędrzejowski, pińczowski,
 4. Grupa powiatów: buski, kazimierski, staszowski,
 5. Powiat: sandomierski,
 6. Grupa powiatów: ostrowiecki, opatowski
 7. Powiat: starachowicki,
 8. Powiat: skarżyski.
 • 134 – zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu (ICD-10: C18, C19, C20, C34, C50, C61, C64, C67, C79.5, C90.0), w tym leki

na obszar:

Grupa powiatów: skarżyski, starachowicki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski.

 • B.135 – leczenie nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową (ICD-10: M34, J.99.1), w tym leki

na obszary:

 1. Grupa powiatów: konecki, skarżyski, opatowski, starachowicki; sandomierski, ostrowiecki,
 2. Grupa powiatów: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski, kazimierski, staszowski.
 • B.136 FM. – leczenie chorych na gruźlicę lekooporną (MDR/XDR) (ICD-10: A15),w tym leki

na obszar województwa świętokrzyskiego.

Ceny oczekiwane za punkt wynoszą:

 • 1,35 zł – programy lekowe
 • 1,37 zł – program lekowy B.56
 • 1,00 zł – leki w programie lekowym

Ogłoszone postępowania dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ważne! Dodatkowe informacje:

 1. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia.

Klauzula dla oferentów

 1. W ofertach powinien być wykazany jedynie personel, który posiada kwalifikacje umożliwiające realizowanie świadczeń w ramach programu lekowego, zgodnie z treścią zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, określonego w ogłoszeniu o postępowaniu.
 2. Zgodnie z ww. zarządzeniem Prezesa NFZ w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno miejsce np. oddział z poradnią – „ocena oferty odbywa się łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń”.

Prezentacja umożliwiająca zapoznanie się ze sposobem przygotowywania oferty na grupę miejsc została udostępniona przez Oddział komunikatem z 21 lutego 2019 roku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż łączenie miejsc w grupy może mieć zastosowanie tylko i wyłącznie, gdy ich połączenie w ramach programu dopuszczają wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

 1. Każdy oferent jest także zobowiązany do złożenia:
 • oświadczenia, czy do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania, będzie wykorzystywana inwestycja, o której mowa w art. 95d ustawy [2] zwanej dalej: Ustawą, której wartość kosztorysowa przekracza 2 mln zł (niezależnie od źródła finansowania tej inwestycji)
 • w sytuacji wykorzystywania ww. inwestycji do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania – należy dodatkowo przedłożyć pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI), o której mowa w art. 95d ust. 1 Ustawy.

5. Prosimy o dołączenie do oferty wykazu badań wymaganych zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia oraz zgodnie z opisem programu zawartym w załączniku B. do Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych – ze wskazaniem sposobu ich realizacji (samodzielnie, umowa z podwykonawcą – pozycja w cenniku).

Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami