Aktualności

Aktualności

Komunikat dotyczący składania wniosków

29.03.2023

Na podstawie ustawa o świadczeniach – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)

Świętokrzyski OW NFZ w Kielcach
Kielce, ul. Jana Pawła II 9

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego świadczenia opieki zdrowotnej program oddziaływań terapeutycznych dla osób z doświadczeniem traumy:

na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów na 2023 rok proszeni są o złożenie wniosków, w formie elektronicznej i papierowej.

Zapytanie ofertowe wraz z zaproszeniem do składania wniosków o zawarcie umowy dostępne jest w Publikatorze informacji o postępowaniach. .

Ważne! Dodatkowe informacje:

  1. Przy przygotowywaniu wniosku należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.
  2. Zobowiązuje się wszystkich wnioskodawców do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty oświadczenia podpisanego przez osoby reprezentujące wnioskodawcę

Klauzula dla oferentów

oraz dołączenia do składanych wniosków dodatkowych dokumentów, którymi są „Oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej osoby zadeklarowanej we wniosku i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Oświadczenie personelu

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 41 36 46 240.

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego