Aktualności

Aktualności

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

04.06.2024

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 4 czerwca 2024 roku zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach:

1. Program lekowy B.156 – leczenie chorych z zapaleniem nosa i zatok przynosowych z polipami nosa, w tym leki na obszary:

 • grupa powiatów 1 : Kielce, kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski,
 • grupa powiatów 2: konecki, skarżyski,
 • grupa powiatów 3: starachowicki, ostrowiecki,
 • grupa powiatów 4: opatowski, sandomierski,
 • grupa powiatów 5: buski, staszowski.

2. Program lekowy B.157 – leczenie chorych z uogólnioną postacią miastenii, w tym leki na obszary:

 • powiat skarżyski,
 • powiat starachowicki,
 • grupa powiatów 1: ostrowiecki, opatowski,
 • powiat sandomierski,
 • grupa powiatów 2: staszowski, buski, kazimierski,
 • grupa powiatów 3: Kielce, kielecki, jędrzejowski, pińczowski,
 • grupa powiatów 4: konecki, włoszczowski.

3. Program lekowy B.158 FM – leczenie chorych z niedoborem kwaśniej sfingomielinazy (ASMD) typu A/B i B, w tym leki na obszar województwa świętokrzyskiego.

Termin obowiązywania umów: od 22 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2027 r.

Ceny oczekiwane za punkt wynoszą:

 • 1,64 zł – program lekowy
 • 1,00 zł – leki w programie lekowym
 • 1,00 zł – leki TLI w programie lekowym B.158 FM

Ogłoszone postępowania dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ważne! Dodatkowe informacje:
1. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia.

Klauzula dla Oferentów

2. W ofertach powinien być wykazany jedynie personel, który posiada kwalifikacje umożliwiające realizowanie świadczeń w ramach programu lekowego, zgodnie z treścią zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, określonego w ogłoszeniu o postępowaniu.
3. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno miejsce w ramach programu lekowego np. oddział z poradnią – „ocena oferty odbywa się łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń”. Prezentacja umożliwiająca zapoznanie się ze sposobem przygotowywania oferty na grupę miejsc została udostępniona przez Oddział komunikatem z 21 lutego 2019 roku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż łączenie miejsc w grupy może mieć zastosowanie tylko i wyłącznie, gdy ich połączenie w ramach programu dopuszczają wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/3031-274/

4. Będziemy wdzięczni za dołączenie do oferty:
– oświadczenia zawierającego sposób realizacji (samodzielnie, umowa z podwykonawcą – pozycja w cenniku) poszczególnych badań wymaganych wg załącznika nr 3 do zarządzenia oraz zgodnie z opisem programu zawartym w załączniku B. do Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych,
– dokumentów potwierdzających treść odpowiedzi udzielonych na pytania w ankiecie (cz.VIII formularza ofertowego), np. certyfikaty, dodatkowe kwalifikacje personelu, odbyte kursy, dokumenty potwierdzające zatrudnienie i kwalifikacje farmaceutów/psychologów itp.,
5. Pragniemy zwrócić uwagę na treść Zarządzenia Prezesa NFZ nr 51/2024/DSOZ z 21.05.2024 zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdzie m.in. w załączniku nr 10 określono obowiązujący wzór oświadczenia dotyczącego opinii o celowości inwestycji, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.146).

Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami