Aktualności

Aktualności

Konkurs ofert w zakresie ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH

28.03.2024

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 28.03.2024 r. zostały ogłoszone postępowania o zawarcie umów w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresach:

  • świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie- cena oczekiwana 42,84 zł
  • świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie- cena oczekiwana 42,86 zł 

Ogłoszenia skierowane są do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.07.2024 r. do 30.06.2029 r.
(pierwszy okres finansowania 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.)

Harmonogram postępowań konkursowych:

  • ogłoszenie postępowań: 28.03.2024 r.
  • termin składania ofert: 11.04.2024 r.
  • otwarcie ofert: 15.04.2024 r.
  • zakończenie części jawnej: 10.05.2024 r.
  • rozstrzygnięcie postępowania: 17.05.2024 r.

Ogłoszenia o postępowaniach dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach

Ważne! Dodatkowe informacje:

1. Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.

2. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

Klauzula dla oferentów

oraz dołączenia do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej osoby zadeklarowanej w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Oświadczenie personelu

3. Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty i oświadczenia zostały wskazane w zarządzeniu Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (ze zm.)

4. Każdy oferent jest także zobowiązany do złożenia:

– oświadczenia, że do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania, nie będzie wykorzystywana inwestycja, o której mowa w art. 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ze zm., której wartość kosztorysowa przekracza 2 mln zł (niezależnie od źródła finansowania tej inwestycji)
– w sytuacji wykorzystywania ww. inwestycji do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania – należy przedłożyć pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI), o której mowa w art. 95d ust. 1 ww. ustawy.

5. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na:

a) prawidłowe wykazanie sprzętu w ofercie w zakresie:
– modelu,
– producenta,
– nr seryjnego,
– roku produkcji,
– określenie cech sprzętu, w szczególności dla respiratorów określenie wyposażenia (typ akumulatora, filtry powietrza, komplet parametrów nastawnych, 2 alarmy) oraz jego możliwej funkcjonalności wentylacji inwazyjnej i niewinwazyjnej,

b) dołączenie dokumentów potwierdzających zapewnianie pacjentom wymaganego kontaktu telefonicznego z personelem,

c) dołączenie umów podwykonawstwa (bez postanowień określających finansowanie) z załącznikami jeśli je zawierają; dotyczy np. umów na transport czy badania diagnostyczne, w szczególności: obrazowe, w tym RTG i USG w pełnym zakresie oraz laboratoryjne równowagi kwasowo-zasadowej krwi i gazów oddechowych w arterializowanej krwi kapilarnej),

d) do dokumentów składanych w językach obcych należy załączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

e) strony oferty powinny być parafowane przez osoby uprawnione i opatrzone numerem kolejnym.

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 41 36 46 245.

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego