Aktualności

Aktualności

Konkurs w zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych

15.05.2023

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 15.05.2023 r. zostało ogłoszone postępowanie o zawarcie umów w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych.

Ogłoszenia skierowane są do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. (okres finansowania 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.)

Cena oczekiwana za punkt wynosi 11,96 zł.

Harmonogram postępowań konkursowych:

  • ogłoszenie postępowań: 15.05.2023 r.
  • termin składania ofert: 29.05.2023 r.
  • otwarcie ofert: 31.05.2023 r.
  • zakończenie części jawnej: 15.06.2023 r.
  • rozstrzygnięcie postępowania: 20.06.2023 r.

Ogłoszenia o postępowaniach dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ważne! Dodatkowe informacje:

1. Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.

2. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

Klauzula dla oferenta

oraz dołączenia do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej osoby zadeklarowanej w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Oświadczenie personelu

3. Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty i oświadczenia zostały wskazane w zarządzeniu Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmienione (ze zm.)

4. Każdy oferent jest także zobowiązany do złożenia:

– oświadczenia, czy do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania, będzie wykorzystywana inwestycja, o której mowa w art. 95d ustawy [2] zwanej dalej: Ustawą, której wartość kosztorysowa przekracza 2 mln zł (niezależnie od źródła finansowania tej inwestycji)

– w sytuacji wykorzystywania ww. inwestycji do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania – należy dodatkowo przedłożyć pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI), o której mowa w art. 95d ust. 1 Ustawy.

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 41 36 46 240.

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego