Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie o postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe na 2024 rok i lata następne

13.11.2023

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ w Kielcach, uprzejmie informuje, że w dniu 13 listopada 2023 roku zostały opublikowane ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe na 2024 rok i lata następne.

Ogłoszone postępowania dotyczą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w następujących zakresach:

 • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych
 • uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym

Obszar kontraktowania: województwo świętokrzyskie

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • Ogłoszenie postępowań  – 13.11.2023 r.
 • Składanie ofert do 27.11.2023 r.
 • Otwarcie ofert – 30.11.2023 r. godz. 10:00
 • Zakończenie części jawnej – 08.12.2023 r.
 • Rozstrzygnięcie postępowań – 14.12.2023 r.

Informuję, że w ogłoszonych postępowaniach w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2024 i w latach następnych w rodzaju – lecznictwo uzdrowiskowe przyjęto następujące ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych, dla poszczególnych zakresów świadczeń:

 • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych – 176,00 zł/osobodzień
 • uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym – 253,00 zł/osobodzień

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Nadmieniamy, iż w procesie postępowania konkursowego zasadnym jest przyjęcie następujących założeń:

 • równomierne rozłożenie liczby skierowań w turnusach dla dorosłych (33,30% – we wszystkich okresach) lub zwiększenie w okresie ciepłym od maja do września (okres I – 33,30%, okres II – 41,70%, okres III – 25,00%);
 • turnusy następujące bezpośrednio po sobie w leczeniu szpitalnym dla zachowania ciągłości leczenia.

Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty i oświadczenia zostały wskazane w zarządzeniu Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmienione (ze zm.)

Każdy oferent jest także zobowiązany do złożenia:

– oświadczenia, czy do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania, będzie wykorzystywana inwestycja, o której mowa w art. 95d Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.) zwanej dalej: Ustawą, której wartość kosztorysowa przekracza 2 mln zł (niezależnie od źródła finansowania tej inwestycji)

– w sytuacji wykorzystywania ww. inwestycji do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania – należy dodatkowo przedłożyć pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI), o której mowa w art. 95d ust. 1 Ustawy.

 • kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje lekarzy wykazanych w formularzu ofertowym;
 • kopii dokumentu potwierdzającego kwalifikacje dietetyka wykazanego w formularzu ofertowym;

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 41 36 46 249.

 

Źródło: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego