Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne – umowy na okres 01.07.2024r. – 30.06.2034r.

22.03.2024

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 22.03.2024 r. zostały ogłoszone postępowania o zawarcie umów w trybie konkursu ofert w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresach:

  •  program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki,
  •  program profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny,
  •  program profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki

Ogłoszenie skierowane jest do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.07.2024r. –30.06.2034r. z okresem finansowania 01.07.2024r. – 31.12.2024r.

Ogłoszenie o postępowaniu dostępne jest w Publikatorze informacji o postępowaniach (Publikator informacji o postępowaniach)

Zakres świadczeń

Cena oczekiwana 

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP
POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
16,39 zł
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY –
ETAP DIAGNOSTYCZNY

15,89 zł

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY –
ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

20,26 zł

 

  • ogłoszenie postępowań: – 22.03.2024 r.
  • termin składania ofert: – 05.04.2024 r.
  • otwarcie ofert: – 09.04.2024 r. (godzina 9.00)
  • rozstrzygnięcie postępowania: – 21.06.2024 r.

 

1. Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia
postępowania: https://www.nfz-kielce.pl/dlaswiadczeniodawcy/ kontraktowanie/kontraktowanie-2024/aplikacja-doprzygotowania- oferty/

2. Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty i oświadczenia zostały wskazane w zarządzeniu Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmienione (ze zm.)

Do oferty należy załączyć:

1. Klauzule RODO – zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

Klauzula RODO

2. Oświadczania personelu zadeklarowanego w ofercie. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej osoby zadeklarowanej w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Oświadczenie personelu

3. Pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI) lub oświadczanie o braku konieczności posiadania ww. opinii:

  • oświadczenia, że do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania, nie będzie wykorzystywana inwestycja, o której mowa w 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, której wartość kosztorysowa przekracza 2 mln zł (niezależnie od źródła finansowania tej inwestycji),
  • w sytuacji wykorzystywania ww. inwestycji do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania – należy przedłożyć pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI), o której mowa w art. 95d ust. 1 ww. Ustawy.

UWAGA! Dodatkowe informacje dla Oferentów:

1. Oferta musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych tj. z dnia 11 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 916) oraz Zarządzeniu Nr 111/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne wraz ze zmianami.

2. Oferta nie może przekraczać kwoty zamówienia określonej w zamówieniu w danym zakresie świadczeń.

3. W przypadku realizacji części umowy przez podwykonawcę oferta musi zawierać informacje o zasobach podwykonawcy tj. sprzęt i personel (wykazane w zasobach podwykonawcy lub w wykazie personelu ze znacznikiem zatrudniony u podwykonawcy).

4. Do oferty należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu (np. diagnostów laboratoryjnych), w przypadku, gdy potwierdzenie tych danych i informacji nie jest możliwe na podstawie:
– posiadanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia ewidencji, rejestrów lub innych zbiorów danych;
– rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których Narodowy Fundusz Zdrowia ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.)

5. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osoby uprawnione i opatrzone numerem kolejnym.

6. Specjalności komórek organizacyjnych i dziedziny medyczne muszą być odpowiednie dla realizacji zakresu, na który została złożona oferta i zgodne z rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

7. Pomieszczenia, w których realizowane będą świadczenia muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2022 poz. 402)

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerami telefonów:
– kwestie merytoryczne: Marta Dziopa 41 36 46 234
– kwestie formalno-prawne: Machał Armata 41 36 46 115, Joanna Przybysławska- Stawarz 41 36 46 148

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego