Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR), w trybie konkursu ofert

13.01.2023

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 13 stycznia 2023 roku zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR)

Nazwa zakresu świadczeń kontraktowanych oraz kod zakresu świadczeń

Obszar kod

Liczba jednostek rozliczeniowych

Max liczba umów

Cena jednostki rozliczeniowej (ryczałt)

Wartość zamówienia wynikająca z ogłoszenia

Świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym SOR (kod zakresu 03.3300.009.03) M. Kielce

306

1

10 948,00 zł

3 350 088,00 zł

 

Ogłoszenia skierowane są do oferentów gotowych zawrzeć umowy z Oddziałem Funduszu  na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1.03.2023 r. do 31.12.2027 r. (okres finansowania 1.03.2023 r. – 31.12.2023 r.).

Harmonogram postępowań konkursowych:

 • ogłoszenie postępowań: 13.01.2023 r.
 • termin składania ofert: .27.01.2023 r.
 • otwarcie ofert: 6.02.2023 r.  godz. 12.00
 • rozstrzygnięcie postępowania: 16.02.2023 r.

 Ważne! Dodatkowe informacje:

 1.  Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.
 2. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

Klauzula dla oferenta

oraz dołączenia do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej osoby zadeklarowanej w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Oświadczenie personelu

 1. Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty i oświadczenia zostały wskazane w zarządzeniu Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmienione (ze zm.)

Przypominamy o dokładnym zapoznaniu się z przedmiotowym zarządzeniem i prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy przy składaniu ofert:

 • wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osoby uprawnione i opatrzone numerem kolejnym;
 • umowy zawarte z podwykonawcami powinny zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie  z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszu.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie mają zawartej umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, winny rozpocząć przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

 1. Każdy oferent jest także zobowiązany do złożenia:
 • oświadczenia, czy do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania, będzie wykorzystywana inwestycja, o której mowa w art. 95d ustawy [2] zwanej dalej: Ustawą, której wartość kosztorysowa przekracza 2 mln zł (niezależnie od źródła finansowania tej inwestycji)
 • w sytuacji wykorzystywania ww. inwestycji do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania – należy dodatkowo przedłożyć pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI), o której mowa w art. 95d ust. 1 Ustawy.

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerami telefonów: 41 36 46 249, 41 36 46 113.

Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych