Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie postępowania konkursowego na programy lekowe

06.03.2023

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 6 lutego 2023 roku zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe.

Termin obowiązywania umów: od 1 kwietnia 2023 roku do 30 czerwca 2027 roku

 • B.138.FM. – leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD),w tym leki

na obszary:

 1. Grupa powiatów 1: Kielce, kielecki, starachowicki, skarżyski, konecki, włoszczowski, jędrzejowski
 2. Grupa powiatów 2: ostrowiecki, opatowski, sandomierski, staszowski, pińczowski, buski, kazimierski
 • B.142 – leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji, w tym leki

na obszar: województwo świętokrzyskie

Ceny oczekiwane za punkt wynoszą:

 • 1,35 zł – program lekowy
 • 1,00 zł – leki w programie lekowym
 • 1,00 zł – leki TLI finansowane z Funduszu Medycznego

Ogłoszone postępowania dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ważne! Dodatkowe informacje:

 1. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

Klauzula dla oferenta

 1. W ofertach powinien być wykazany jedynie personel, który posiada kwalifikacje umożliwiające realizowanie świadczeń w ramach programu lekowego, zgodnie z treścią zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, określonego w ogłoszeniu o postępowaniu.
 2. Zgodnie z ww. zarządzeniem Prezesa NFZ w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno miejsce np. oddział z poradnią – „ocena oferty odbywa się łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń”.

Prezentacja umożliwiająca zapoznanie się ze sposobem przygotowywania oferty na grupę miejsc została udostępniona przez Oddział komunikatem z 21 lutego 2019 roku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż łączenie miejsc w grupy może mieć zastosowanie tylko i wyłącznie, gdy ich połączenie w ramach programu dopuszczają wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

 1. Każdy oferent jest także zobowiązany do złożenia:
 • oświadczenia, czy do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania, będzie wykorzystywana inwestycja, o której mowa w art. 95d ustawy [2] zwanej dalej: Ustawą, której wartość kosztorysowa przekracza 2 mln zł (niezależnie od źródła finansowania tej inwestycji),
 • w sytuacji wykorzystywania ww. inwestycji do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania – należy dodatkowo przedłożyć pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI), o której mowa w art. 95d ust. 1 Ustawy.
 1. Prosimy o dołączenie do oferty wykazu badań wymaganych zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia oraz zgodnie z opisem programu zawartym w załączniku B. do Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych – ze wskazaniem sposobu ich realizacji (samodzielnie, umowa z podwykonawcą – pozycja w cenniku).

Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.

 

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami