Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny

13.11.2023

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 13 listopada  2023 roku zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny, w zakresie: świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu „N”

Ogłoszenia skierowane są do oferentów gotowych zawrzeć umowę z NFZ  na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2033 r. (okres finansowania 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.).

Nazwa zakresu świadczeń kontraktowanych oraz kod zakresu świadczeń

Obszar kod

Liczba jednostek rozliczeniowych

Max liczba umów

Cena jednostki rozliczeniowej (ryczałt)
– CENA OCZEKIWANA

Wartość zamówienia wynikająca z ogłoszenia

Świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu „N”
(kod zakresu 17.3118.031.08)
Województwo świętokrzyskie (26)

366

1

7 590,00 zł

2 777 940,00  zł

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowań: 13.11.2023 r.
  • termin składania ofert: 28.11.2023 r.
  • otwarcie ofert: 30.11.2023 r., godz. 09.00
  • zakończenie części jawnej: 8.12.2023 r.
  • rozstrzygnięcie postępowania: 15.12.2023 r.

 Ważne! Dodatkowe informacje:

1. Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.

2. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

Klauzula dla oferenta

oraz dołączenia do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej osoby zadeklarowanej w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Oświadczenie personelu

3. Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty i oświadczenia zostały wskazane w zarządzeniu Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmienione (ze zm.).

4. Każdy oferent jest także zobowiązany do złożenia:

  • oświadczenia, czy do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania, będzie wykorzystywana inwestycja, o której mowa w art. 95d ustawy [2] zwanej dalej: Ustawą, której wartość kosztorysowa przekracza 2 mln zł (niezależnie od źródła finansowania tej inwestycji)
  • w sytuacji wykorzystywania ww. inwestycji do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania – należy dodatkowo przedłożyć pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI), o której mowa w art. 95d ust. 1 Ustawy.

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerami telefonów: 41 36 46 249, 41 36 46 113.

Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych