Aktualności

Aktualności

Postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

28.10.2022

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 28.10.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o zawarcie umowy w trybie konkursu ofert

  • w rodzaju opieka leczenie szpitalne – oddziały szpitalne
  • w zakresie: kardiologia dziecięca – hospitalizacja
  • na obszar: województwo świętokrzyskie

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej wynosi: 1,59 zł

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postępowania – 28.10.2022 r.
  • Składanie ofert do – 14.11.2022 r.
  • Otwarcie ofert – 16.11.2022 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 28.11.2022 r.

Ogłoszenie o postępowaniu dostępne jest w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ważne! Dodatkowe informacje:

  1. Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.
  2. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

Klauzula dla  oferentów

oraz dołączenia do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej osoby zadeklarowanej w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Oświadczenie personelu

  1. Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty i oświadczenia zostały wskazane w zarządzeniu Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmienione (ze zm.)

Przypominamy o dokładnym zapoznaniu się z przedmiotowym zarządzeniem i prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy przy składaniu ofert:

– wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osoby uprawnione i opatrzone numerem kolejnym;

– umowy zawarte z podwykonawcami powinny zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszu.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie mają zawartej umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, winny rozpocząć przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 41 36 46 118

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego